Gemeenteraad 29/12/2008

Punt 1: Goedkeuring verslag punt 17 : financiële nota dj 2009 en beleidsnota

Het citaat :“Raadslid Marc Deprez stelt voor om voor de ruimte voor andere geloofsovertuigingen om deze in Stuivekenskerke te lokaliseren en ook als ontmoetingscentrum te gebruiken”. Dit is niet juist. Ik heb enkel gevraagd, als het waar is dat het beleid opteert voor een ruimte van andere geloofsovertuigingen in combinatie met een ontmoetingscentrum in Stuivekenskerke? Ik vraag hierbij dan ook een rechtzetting in het verslag. Indien de meerderheid dit zou weigeren, vraag ik dat onze fractie het verslag niet zou goedkeuren. Wijziging van het verslag wordt aanvaard

Punt 4: opstarten autonoom gemeentebedrijf Stadsontwikkeling

Geachte collega's,

Toen wij vaststelden dat dit punt op de agenda kwam, konden wij niet anders dan even de wenkbrauwen fronsen. Meer dan een jaar geleden werd het AGB al te berde gebracht, maar wegens onvoldoende motivatie terug in handen van het stadsbestuur gegeven. Nu moeten we vaststellen dat de motivatie misschien wel wat is aangedikt, maar of er nu meer duidelijkheid is, is een andere vraag.

Een groot gedeelte van de doelstellingen, zijn reeds achterhaald, want was het niet wenselijk geweest dat het AGB reeds operatief was geweest vooraleer de verkoop was gestart van huize Focke en het voormalige museum? Eén van de doelstellingen zou toch moeten zijn om door de verkoop van patrimonium middelen te generenen voor de realisatie van kernversterkende projecten? Maar een deel van uw kruit is al verschoten vooraleer het lont is ontstoken!

We willen onze bezorgdheid uiten in een aantal vragen.

Betreffende de kernversterkende projecten? Zou het niet wenselijker zijn even te bezinnen bij al wat er nu in de pijplijn zit en over te gaan tot een integraal kernbeleid? Er is de stationsbuurt, het stadspark, het Schoolplein, de oude site van de stedelijke technische dienst, de renovatie van het begijnhof, de boterhalle, het project Vandroemme, de afbakening stedelijk gebied, het GRS, een beeldkwaliteitsplan, het vestingspark Tuinwijk, het mobiliteitsplan met al dan niet blauwe zone, enz…, maar van een integraal kernbeleid is geen sprake. Er is nood aan één centrale visie om een centrumplan op te stellen met een visualisatie van de functionele en stedenbouwkundige mogelijkheden, zowel ruimtelijk als functioneel.
Onze fractie vraagt zich af welke rol er in deze structuur is toebedeeld aan de GECORO? Zal dit adviesorgaan door het AGB als volwaardige gesprekspartner aanzien worden?
Betreffende de kostenstructuur hadden wij graag vernomen, met welk startkapitaal het AGB wordt opgestart en welk bedrag in de begroting 2009 hiervoor wordt voorzien.
Bovendien stellen we ons vragen over het democratische gehalte van dit bedrijf. Kan men ons verzekeren dat de democratische besluitvorming ten allen tijde zal gerespecteerd worden?
En tenslotte stellen we ons ook vragen in verband met de kosten. Er zijn toch een aantal vraagtekens voor de stadskas, want wat als dit AGB enkel kosten maakt en geen inkomsten teweeg brengt?
We zullen dit dossier aandachtig volgen maar wegens de vele hopelijk voorlopige onzekerheden en onduidelijkheden, zal onze fractie zich hierop onthouden.

Punt 12: toekennen/annuleren van toelage aan diverse verenigingen

Al talrijke keren hebben we met onze fractie deze vorm van betoelaging aan diverse verenigingen of organisaties gehekeld. We vinden nog steeds dat voor al deze subsidies normale kanalen en systemen voorzien zijn waar projectsubsidies kunnen aangevraagd worden.
Idee2006 gunt de betreffende kerkfederatie hun 100 euro voor een kerstdrink van harte. We hebben zopas een bedrag van 158.000 euro goedgekeurd voor herstel van de kerk van Stuivekenskerke. Dit is 1000 euro per Stuivekenskerkenaar. Zijn wij dan echt de enigen die met onze ogen knipperen bij die vraag voor 100 euro? Ook moeten we toch eens grinniken bij de terugbetaling van een aantal blijkbaar 2 keer betaalde subsidies. Wijst dit ook niet een beetje op de onnozelheid van zo’n systeem?
Of wordt dit met de oprichting van het autonoom gemeentebedrijf misschien de taak bij uitstek van de gemeenteraad om subsidies voor hier en daar een onvoorzien evenementje goed te keuren?
Mijnheer de voorzitter, collega’s moet dit Sinterklaassysteem, of in de om echt blijven bestaan?

Punt 13: Personeel-rechtspositieregeling

In het dossier bemerkten we dat de verschillende vakbondsorganisaties hieromtrent diverse opmerkingen maakten in bijzonderheid wat betreft de verstoringstoelage, de gevarenpremie, vakantiedagen en onder andere de fietsvergoeding. Er zou op 15/12/2008 een nieuw overleg geschieden. In het dossier vonden wij daarvan niks terug.Bij deze willen wij dan ook de frequente gebrekkige dossiervorming laken. Wij, als oppositiepartij, hebben recht op een deftig en volledig dossier. Mogen wij u dan beleefd vragen wat het uiteindelijk resultaat dan geworden is vooraleer u de goedkeuring vraagt. Mogen wij dan ook weten wat de visie is van de talrijke vakbondsmensen die in uw coalitie zetelen.

Punt 17: sportdienst-gemeentelijk reglement voor de verdeling van de jaarlijkse impulssubsidie

Overschot: Indien er overschot is, worden er andere criteria gehanteerd? Welke criteria zijn dit?

Mondelinge vraag: horeca-charter nav het zogenaamd “Keltisch huwelijk”

In de vorige gemeenteraad heeft Idee2006 gesuggereerd om een charter tussen de horeca en uitbaters van ontmoetingsruimtes te handhaven om bijeenkomsten van neo-nazi’s te vermijden op ons grondgebied. Burgemeester Laridon antwoordde dan, dat een charter van beide kanten dient te komen.Niettemin zou ik toch voorstellen om werk te maken van een charter. Dergelijke bijeenkomsten kunnen wij missen als kiespijn op ons grondgebied. Het berokkent heel wat schade aan het imago van onze stad.We zijn er van overtuigd, dat nagenoeg iedere horecazaak in het charter zou willen meestappen. Indien zou blijken, dat een bepaalde horecazaak niet wenst in te gaan op het charter, zouden wij dit uiteraard betreuren. Maar de kans tot dergelijke samenscholingen zouden toch tot een heel minimien worden herleid.Dergelijk charter zou dergelijk volksje doen beseffen, dat ze op het grondgebied van Diksmuide helemaal niet welkom zijn. Onze vraag is nu: maakt het college werk van zo’n charter?

Antwoord burgemeester: misschien kunnen jullie zelf zo’n charter opmaken…