Gemeenteraad 30/03/2009

Punt 3: Kerkfabriek St-Wandregesilius Beerst-Budget 2009-03-29 - Marc

Idee2006 blijft er op hameren, dat het beleid dringend werk moet maken van de herstelling van de kerktoren.Het is een gevaar voor kerkgangers en bezoekers. Worden er voorlopig vangnetten voorzien voor de eventueel vallende brokstukken? Mede door het harde vriesweer kan het fenomeen zeker zich voordoen.Is er overleg geweest met de provincie, daar het eerder ongunstige advies van de gemeenteraad werd terug gefloten door de gouverneur?

Punt 6: lokale economie - centrummanagement - jaarrekening - begroting - jaarverslag – actieplan - Jan

Geachte collega’s, Het dossier voor dit agendapunt is letterlijk zeer dunnetjes. Er is een summier overzicht op twee velletjes A4 van wat er gebeurd is binnen de werkgroep “centrummanagement’, maar van enige concrete bewijsstukken is geen enkel spoor te bekennen. We spreken over een vzw, dus hadden we graag de statuten in het dossier gezien, maar ook hier is er niets te bespeuren. Er wordt gesproken over drukwerk, maar concrete voorbeelden ontbreken, ook niet van de gekochte adverteerruimtes.

De functie van centrummanager wordt waargenomen door een ambtenaar ad interim volgens het jaarverslag. Onze eerste vraag is dan ook: is er een procedure voorzien tot het aanstellen van een centrummanager en indien dit niet zo is, in hoeverre kan deze vzw rekenen op ondersteuning, als geen enkele ambtenaar zich voltijds met deze opdracht kan bezig houden? In de mate dat we iets kunnen opmaken uit de jaarrekening en de begroting, vragen wij ons af of de leden in 2008 hun bijdrage hebben betaald. Bij de omzet ontvangsten vinden we enkel een som terug onderhevig aan 21% BTW, wat ons reclame inkomsten doet vermoeden, doch er is geen enkele post met inkomsten “lidgelden” te bespeuren.

Onze concrete vraag: hebben de leden in 2008 hun bijdrage betaald en zo ja, waar moeten wij dit terugvinden in de resultatenrekening? (er staat wel in de begroting 500 euro aan lidgelden te voorzien…) In het jaarverslag wordt melding gemaakt van het afschaffen van de webcam op de Grote Markt. In het actieplan voor 2009 wordt gesproken over de promotie via de webcam op de website van meteo West-Vlaanderen. Graag een woordje uitleg.

Tevens wordt over het Buurtinformatienetwerk vermeld dat het centrummanagement dit verder zal promoten. Hoe dit zal gebeuren wordt er niet bij verteld. Welke concrete acties zijn er in 2008 ondernomen ter promotie van dit toch wel belangrijk informatienetwerk en welke acties worden voorzien in 2009? Vervolgens vragen wij ons af of het actieplan niet wat vage beloftes inhoudt, zonder concrete doelstellingen.

Wij vinden bijvoorbeeld niets terug over acties omtrent de maandagmarkt. Iedereen stelt vast dat dit evenement, dat behoort tot een zeer sterke troef van een centrumstad, erg achteruit gaat op vlak van belangstelling van marktkramers en bezoekers. De achteruitgang door de economische onzekerheid, kan evenwel gecompenseerd worden door nevenactiviteiten en betere promotie. Nu de toeristische maanden in aantocht zijn, lijkt het ons aangewezen om de maandagmarkt mee op te nemen in alle promoties en een aantal randactiviteiten te voorzien tijdens de zomermaanden, om de toerist te lokken. Waarom worden op de borden langs de invalswegen geen permanente borden aangebracht, die zowel de maandagmarkt als de streekproductenmarkt op zaterdag in de kijker zetten? Dit is een erg beperkte kost en biedt een belangrijke ondersteuning naar bekendmaking voor deze groep van zelfstandigen, die het toch al niet gemakkelijk hebben.
Ten slotte valt of staat alles met de aantrekkingskracht van Diksmuide als winkelstad. Na de komst van Zeeman in 2007 is het vorig jaar doodstil geweest op vlak van het aantrekken van nieuwe retailers. In hoeverre wordt er actief op de markt contact gezocht met aantrekkelijke merknamen voor onze stad? Aan welke regionale en nationale overlegmomenten wordt er deelgenomen met betrekking tot het versterken van de centrumkernen? Volgens het jaarverslag geen enkele.
Hoe is het met de koopbinding van de Diksmuidse bevolking in 2009 gesteld? We merken nergens in de begroting een budget voor het uitvoeren van een strategisch plan omtrent de detailhandel, laat staan omtrent een globaal kernbeleid, wat meer dan noodzakelijk is, gelet dat er een RUP Centrum in de maak is, dat veel verder moet reiken dat de ontwikkeling van de Boterhalle en de site Gouden Leeuw. Het laatste ruimtelijk economisch onderzoek dateert al van 2003 en het lijkt ons wenselijk dat om een goed actieplan op te kunnen stellen, er ten minste vijfjaarlijks een update wordt gemaakt. De acties moeten immers in eerste instantie op de doelgroep worden afgestemd en niet blindelings jaar op jaar worden over genomen.
Beste collega’s, het is duidelijk, dat de dienst “centrummanagement” onvoldoende aandacht krijgt vanuit het beleid. Naast de tomeloze inzet van de medewerkers binnen de diensten evenementen en mobiliteit, is het dringend noodzakelijk dat er keuzes worden gemaakt inzake het al dan niet reactiveren van deze dienst, of Diksmuide zal achteruit boeren door een gebrek aan visie en dynamiek. We willen onderstrepen dat onze fractie bekommerd is over de toekomst van deze dienst en we hopen dat het stadsbestuur deze zorg deelt en alles in het werk zal stellen om de promotie van de stad Diksmuide in de ruimste zin van het woord verder te behartigen en ook daadwerkelijk hiervoor iemand aanstelt. Er moet een ondersteuning komen voor de markten, een update van het ruimtelijk economisch plan voor de detailhandel en een kernbeleid visie. Pas als deze voorwaarden zijn vervuld, heeft deze vzw weer voeding om de komende jaren daadwerkelijk mee te werken aan kernondersteunend beleid, met een coördineerde rol, terwijl nu elke schepen en elke dienst afzonderlijk, hun doelstellingen proberen na te streven. Van een coördinerend overlegplatform is er jammer genoeg niet veel meer overgebleven. In die zin, zullen wij ons onthouden bij dit punt.

Punt 7: verhuur zaal Zonnestraal- Aanpassing reglement - Marc

Idee2006 zal zich bij dit punt onthouden. Jeugdverenigingen moeten voorrang blijven krijgen tov privé-feesten.De tarieven moeten analoog zijn met deze van de ontmoetingscentra.Het gasverbruik wordt aangerekend. Is het gebouw voldoende geïsoleerd? Zijn de ramen van dubbel glas voorzien?Indien niet, impliceert dit verslinden van energie en dit is niet volgens de attitude van een overheid, die een voorbeeldfunctie heeft. Bovendien kan de factuur van het gasverbruik voor de gebruiker flink oplopen. Idee2006 heeft moeite met toelating van privéfeesten in een overheidsgebouw. Dit is concurrentie voor de plaatselijke middenstand en de horeca. Zij zijn ook belastinsgbetalers voor de Diksmuidse stadskas en niet van de minste.. Idee2006 heeft de indruk, dat dit beleid de horeca financieel hard aanpakt, mede door toedoen van de toerismebelasting.

Punt 9: heraanleg voetpaden dienstjaar 2009 - Marc

Wanneer worden de voetpaden in de Kaaskerkestraat heraangelegd?Deze voetpaden liggen er erbarmelijk bij en voor de minder mobiele voetganger vormt dit euvel toch problemen. Het pad naar de Kerk van Kaaskerke, meer specifiek naar de Stille Gebedsruimte van O.L.Vrouw Troost in Nood, is dringend aan herstelling toe. De mooi ingerichte en goed onderhouden Stille Gebedsruimte door de Kaaskerkenaren, kent een hoog bezoekersaantal. Vandaar de prangende vraag van Idee2006.

Punt 11: Omgevingswerken rond kleedkamer thv kleedkamers thv sporttribune en aanleg nieuw voetpad tussen sporthal en sporttribune - Katleen

Met dank aan de meerderheid om zo spoedig op het door ons aangebrachte probleem in te gaan.In de GR van 23/02/2009 brachten we de veiligheid- en parkeerproblematiek thv sportinfrastructuur de Pluimen aan.Het voetpad wordt aangelegd, de plannen voor de ‘kiss and ride ‘ werden getekend. Dit zal alvast de veiligheid van de jonge sportievelingen bevorderen.De parkeerproblematiek blijft hier echter…maar in de toekomst zouden er plaatsen bijkomen. Wat doet het bestuur in afwachting? De bewoners van de nieuwe wijken plaatsen nu van alles buiten om hun eigen parkeermogelijkheden te vrijwaren. Mogen wij met aandrang vragen werk te maken om zo spoedig mogelijk meer parkeerplaatsen te voorzien?

Punt 12: Feestelijkheden-Uitleenreglement: Aanpassing - Marc

In eerste instantie vraagt Idee2006, de reactie van Luc Louage, te supprimeren uit de notule, daar Luc in alle toonaarden ontkent, dat hij dit een” prima” reglement vindt. Hij vindt het een verbetering, dat de prijs wordt gehalveerd en dat de openingsuren van het magazijn wat aangepast worden. Anderzijds deelt hij volkomen de mening van Idee2006 omtrent dit vervloekte uitleenreglement.Wij vinden het nogal decadent en schrijnend, namen te vermelden in een notule, als de persoon in kwestie zich niet kan verdedigen tijdens de gemeenteraad. Dit is nog maar eens het bewijs, dat deze Diksmuidse C.D.&V helemaal niet vies is van politieke spelletjes. Dit is de man spelen en niet de bal. Een nekschot voor Luc Louage. Bovendien mogen er in een openbare zitting geen namen worden genoemd.Andere verenigingen wensen helemaal niet te reageren, daar iedere vereniging vragende partij is om dit uitleenreglement volledig af te schaffen. Dit blijkt uit vroegere bezwaren. Idee2006 zal uiteraard het aangepaste uitleenreglement niet goedkeuren. Wij vragen om dit reglement volledig af te schaffen.

Het magazijn is nu wel open tot 18u30 op maandag en donderdag, maar dit is voor vele vrijwilligers nog niet haalbaar, daar hun dagtaak en thuiskomst in vele gevallen later is dan 18u30. Voor jeugdverenigingen wordt het nog steeds heel moeilijk, daar er veel jeugdleiders(sters), studenten zijn. Ook de tijd is van vitaal belang. Vrije tijd moeten opofferen voor een belasting op de rug van een vereniging, werkt wel heel ontmoedigend!
Ook het fenomeen van wagen met aanhangwagen blijft men onderschatten of heeft dit beleid geen oor naar. Niet iedereen beschikt over een wagen met aanhangwagen. Dus, dient men al vlug iemand anders te vragen, om de materialen af te halen en terug te brengen.
Wat baat het anderzijds subsidies te geven, als je langs de andere kant een belasting dient te betalen voor bezorgen en terugbrengen van de materialen. 50 euro heen en terug is teveel per activiteit. Een vereniging, die een viertal activiteiten per jaar organiseert en een beroep doet op materialen van de technische dienst, kan dit de vereniging al vlug 200 euro kosten, indien men in de onmogelijkheid is, de materialen af te halen. Dit beleid behandelt de verenigingen heel stiefmoederlijk. Het is vandaag de dag heel moeilijk vrijwilligers te vinden. Nochtans zijn verenigingen de hoeksteen van onze maatschappij.Naast dit uitleenreglement, dat een belasting impliceert op de rug van de vereniging, worden de verenigingen ook nog eens geconfronteerd met een fikse vergoeding van de brandweer bij het organiseren van een fuif, evenement,… in een loods of tent.In de laatste gemeenteraad suggereerde Idee2006 om de belasting op de kosteloze verspreiding van drukwerk te herzien, daar er heel wat sponsors in deze crisistijd afhaken. De sponsors zijn broodnodig, daar het water bij vele verenigingen aan de lippen staat. Ook dit voorstel werd door deze meerderheid in de wind geslagen. En straks nog een factuur om de veiligheid te garanderen bij een kerstboomverbranding of vuurwerk? De verenigingen verdienen inderdaad beter!

Punt 13: toekennen van een toelage aan verenigingen - Jan

Vrijdaglaatst stond in “ De Morgen” te lezen: "Sommige ministers ontpoppen zich de laatste weken tot kleine sinterklaasjes", liet Sven Gatz weten. "Hilde Crevits scheldt boeren die het mestdecreet overtraden hun boete kwijt, Veerle Heeren vindt plots extra geld voor kinderopvang in de paasvakantie, Bert Anciaux deelt agenda’s uit in de bibliotheken, schenkt boeken weg aan jonge leerlingen in heel Vlaanderen en geeft nu ook als toemaatje een premie van 20 euro aan kinderen uit de Vlaamse scholen in Brussel om er het sociaal-cultureel aanbod mee te verkennen", Blijkbaar wil men hier in Diksmuide ook graag Sinterklaas blijven spelen en kent weer geschenken uit aan diverse verenigingen. Maar het is ons opgevallen dat men vrij selectief tewerk gaat. In 2008 kreeg bvb de gezinsbond van Stuivekens, die we trouwens alle voorspoed en geluk toewensen, een extraatje van 1740 euro (110.000 fr) zijnde ongeveer 11 euro pp.Als men dit voor ieder inwoner van Diksmuide zou veralgemenen, zou dit 175.000 euro bedragen (6 miljoen bf) die op die manier naar de bevolking zou gaan. Iedereen beseft dat dit niet kan. Vooral de Stuivekenskerkenaren vallen in de prijzen, Ze mogen als eersten binnenkort zelfs gratis naar de schouwburg . Het weze hen gegund. Men zou beginnen denken dat daar heel belangrijke personen wonen.Als argument zal men aanbrengen dat er geen gemeenschapszaal is en er daarvoor meer kosten zijn. Maar ook een aantal andere gemeentenVoor onze fractie blijft deze manier van Sinterklaas spelen toch conflicteren met ons rechtvaardigheidsgevoel, met een gevoel van ‘good governance” Kan men dit nu echt niet via de geëigende kanalen van de verschillende diensten aanvragen, zoals het hoort, of wil men dan toch Sinterklaas blijvend in ere houden?

Punt 15: klacht RPR Stad/OCMW Diksmuide-kennisgeving besluit gouverneur - Marc

Hierbij moeten wij vaststellen dat de ACV-afgevaardigden in de gemeente- en ocmw-raad warm en koud tegelijk blazen.In de gemeenteraad van eind december slikten de ACV-afgevaardigden met grote moeite de rechtspositieregeling.Achteraf dient het ACV klacht in bij de gouverneur, als het kalf in feite verdronken is.Eigenlijk werd de pap in de mond van de gouverneur gegeven, gezien het feit, dat de ACV-militanten in eerste instantie de rechtspositieregeling goedkeurden in de gemeente- en de ocmw-raad.Idee2006 blijft het betreuren, dat dit beleid geen compromis kon bereiken met de vakbonden. Nooit tevoren is dit gebeurd. Dit is een kaakslag voor het gemeente- en ocmw personeel en getuigt ook van weinig respect.Idee2006 vraagt zich af, welke stappen zal het ACV nu zetten voor het gemeente- en ocmw personeel? Het personeel verdient inderdaad beter!Nog een vraagje voor de ocmw-voorzitter. Komen nieuw aangeworven verplegers of verpleegsters nog in aanmerking voor benoeming?In tijden aan tekorten van verplegend personeel, bieden benoemingen enig soelaas om kwaliteitsvol verplegend personeel te houden.

Punt 16: Drugspreventie - Marc

Hoe staat is het gesteld met “tof café” label in de horeca? Is daarover gecommuniceerd? Is er reactie, wat zijn de verdere plannen?

Punt 24: Betreft: Stopzetting specifieke ophaling karton voor zelfstandigen en KMO’s  - Katleen

Gezien uw schrijven aan de handelaars dd 10 maart 2009 betreffende het stopzetten van de specifieke ophaling van karton bij zelfstandigen en KMO’s hebben we toch enkele opmerkingen.We begrijpen uw standpunt dat de kosten-batenanalyse voor het stad negatief uitvalt bij het ten einde van het lopende contract.We hebben toch enkele opmerkingen

Hebt u aan de 220 ophaalpunten gevraagd om eventueel een bijdrage te willen leveren voor de ophaling? Is er een vrije keuze geweest? Het bestuur maakt bij voorbaat de conclusie dat een individuele bijdrage van 200 euro teveel zou zijn. Overleg hierover lijkt ons hier niet misplaatst. Ik weet dat u zal argumenteren dat er wel degelijk overleg gepleegd is. In de vergaderingen van het centrummanagement werd dit punt bediscussieerd. Tijdens die vergadering(en) werd er geen overeenkomst gevonden tussen UNIZO, Voka en stad, om een haalbaar alternatief aan te bieden. Er werd van de “veronderstelling” uitgegaan dat 1/3 van de handelaars niet bereid zou zijn om een tussenkomst te betalen voor het ophalen van het karton.Een veronderstelling is mijn inziens geen overleg. Individuele handelaars vallen uit de lucht. Tenminste een bevraging van de betrokken handelaars zou niet misplaatst geweest zijn.Die veronderstelling werd dus wel niet onderzocht, en is nergens op gesteund.Ons besluit is dus dat er voldoende tijd geweest is tussen het meededeling van OVAM om een deftig alternatief te zoeken en zeker om de handelaars te verwittigen en desnoods aan te schrijven met de vraag of er een bereidheid is om daar een deel in te betalen. Een gemiste kans om te tonen dat Diksmuide een middenstandsvriendelijke gemeente is. Hoe kun je dan nog een aantrekkingspool zijn om van Diksmuide een centrumstad te maken??
De maatregel om aan ‘ de wensen van de handelaar ‘ tegemoet te komen en bijgevolg extra openingsuren te voorzien op donderdagvoormiddag van 8-12 lijkt ons niet praktisch.Met IDEE-2006 hebben wij eerder (toegevoegd punt GR 26/5/2008) al gepleit om het containerpark de maandagvoormiddag en tenminste 1 avond per week langer open te houden.Welke zelfstandige kan zich organiseren zijn/haar karton af te leveren op donderdagvoormiddag?Kwestie van goede wil? Misschien is er wat goede wil van het stadsbestuur nodig om de door de crisis getormenteerde kleine zelfstandige niet op te zadelen met bijkomende problemen van organisatie en stockage.
Er stromen natuurlijk alternatieven binnen. De vrije markt laten spelen is een mogelijke oplossing die we van de SPa-fraktie niet hadden verwacht. Toch is het spijtig dat het stadsbestuur dit besluit getroffen heeft zonder enig overleg met de betrokken partijen. Stel u voor ; de individuele handelaars zorg voor een ‘privé’oplossing. De ene kiest voor de ene firma de andere voor een andere. Beetje meer weg-en weg-en weer gerijd… Het centrum en de handelszaak zullen ook niet verfraaid worden met de containers. Vele handelaars in het centrum hebben ook geen mogelijkheid om dergelijke containers, wegens plaatsgebrek te plaatsen.