Gemeenteraad 30/05/2011

Punt 14: juridische en communicatiediensten- werkjaar 2011 van de bewonersplatforms en dorpsraden - Marc Deprez

Idee2006 heeft zeker de bedoeling niet de bewonersplatformen op de helling te zetten. Integendeel, het is een heel lovenswaardig initiatief. Maar toch hebben wij een aantal bedenkingen t.o.v. de verenigingen.
De bewonersplatformen krijgen bij de start 250 euro. Andere verenigingen dienen een hele papiermolen te trotseren om hun subsidies binnen te rijven. Daarbovenop wordt iedere vereniging nog eens geconfronteerd met het uitleenreglement en in vele gevallen de billijke vergoeding, dat voor vele verenigingen een molensteen aan de nek is. Ook de bestaande dorpsraden, meer specifiek Woumen, Esen moeten hun eigen weg, identiteit, entiteit kunnen behouden. Idee2006 hoopt ook dat de samenstelling van de bewonersplatformen niet wordt gestuurd vanuit de meerderheid.

Punt 18: rekening- begrotingsrekening, balans en resultatenrekening dj 2010 - Marc Deprez

Ik zie nergens vermeld in de rekening de beloofde subsidies in het kader van de meerwerken nota bene 147.000 euro nav de vernieuwing van de Zijdelingstraat?

Punt 19: Financiën-budget- budgetwijzigingen 1 en 2 dienstjaar 2011 Gewone- en buitengewone dienst - Marc Deprez

Idee2006 kan alleen maar vaststellen :
- geen budgetwijziging voor het herstel van de landbouwwegen, recreatieve-, toeristische fiets- en wandelwegen. Nochtans was er een verhoging beloofd van 300.000 euro tot 750.000 euro
- we stellen ook vast dat het schepencollege afziet van de erfpacht voor de Kerk van Kaaskerke. Zij opteren nu voor de totale verkoop van de Kerk,niet alleen te vinden in de budgetwijziging maar zelfs in de notulen van het schepencollege. Ongelofelijk maar waar. Wat met de Stille Gebedsruimte?
- Het dossier voor het voetbalterrein Sp. Keiem zat volgens de schepen voor sport blokvast in de gemeenteraad van februari ll. Toch stellen wij vast, dat men nu toch opteert om een rup op te maken voor de regularisatie van het huidig voetbalveld in de Tervaetestraat en een bijkomende zone voor uitbreiding te voorzien. Idee2006 had weeral eens gelijk de decreetswijzinging van 11 april 2008 aan te kaarten bij de provincie.
- Verder geen budgetwijziging voor het alternatief van het broker natourcriterium, dat Diksmuide over heel Vlaanderen op de kaart zette, wat uiteraard een meerwaarde was voor het toerisme, horeca en de sport. In een van de jongste gemeenteraden werd nochtans met veel poeha verteld, dat “Villa Vanthilt” naar Diksmuide ging komen voor een bedrag van liefst 100.000 euro.
- En nu de max!
Het schepencollege opteerde in de gemeenteraad van ktober 2009 voor een kapitaalsverhoging van 578.000 euro in dexia. Vandaag de dag zien wij dat de beloofde dividenden zijnde meer dan 80.000 euro gereduceerd worden tot een bedrag van 40.542 euro. Dit impliceert een reductie van 13 procent naar 7 procent. Maar die 7 procent is hooguit ook nog geen garantie, daar de gemeentelijke holding dexia eerst moet werk maken van een reorganisatie. Dus kan het niets worden! Tot overmaat van ramp dienen zij hun activa te verkopen aan de federale overheid, meer bepaald hun aandeel in “astrid”. Dit behelst een aandeel van 39 procent of beter gezegd een bedrag van 56 miljoen euro. Astrid is een radio- en communicatienetwerk voor de veiligheidsdiensten.
Normaal gezien gingen de dividenden worden uitgekeerd in de maand juni, maar dit wordt nu uitgesteld tot december omdat dexia niet kan uitmaken wat met de huidige activa zal gebeuren.
In de gemeenteraad van oktober 2009 heeft Idee2006 gezegd, dat de banken geen sinterklaas zijn. Maar toch blijft het huidig beleid volharden in hun boosheid.
In diezelfde gemeenteraad hebben wij de nadruk gelegd dat de bankencrisis niet voorbij was en is. De aandelen van KBC kenden dan opnieuw een dieptepunt. KBC heeft zelfs zijn filiaal Centea, vroeger HSA, moeten verkopen of afstaan aan de grootste concurrent Landbouwkrediet. Dat spreekt voor ons in zijn minst al boekdelen. En toch wilde het schepencollege doorgaan met een kapitaalsverhoging bij de gemeentelijke holding van dexia. En idem dito, de gemeentelijke holding dexia zal nu verplicht worden te verkopen. Dit wordt koffiedik kijken wat hierbij de balans zal zijn. Wie zal er 56 miljoen euro willen betalen? Idee2006 heeft nog maar eens gelijk, dat het huidig beleid verkeerd bezig is, maar jammer genoeg gaat dit over het belastingsgeld van de brave Diksmuideling. De Stad Gent wist blijkbaar beter. Ook de bonussen in desbetreffende banken aan topambtenaren zijn uiteraard een doorn in het oog van de burger. De motie ivm de bonussen, die collega Koen Bultinck in de vorige gemeenteraad naar voorschoof was volledig terecht en ook Idee2006 bij monde van Jan Van Acker deelde volkomen deze mening. Moreel zijn die bonussen totaal onaanvaardbaar.

Punt 21: Dop – overeenkomst CGG Largo (=centrum geestelijke gezondheidszorg) - Marc Deprez

Idee2006 wil er toch op wijzen dat Largo aan de wieg stond van het drugarmlabel “Tofcafé” voor de horeca, de schepen voor drugpreventie wel bekend.

Bijgevoegd punt: de fietsroute frontzate - Marc Deprez

De fietsroute “ Frontzate” kent een heel goede respons. Maar de grondlaag bestaande uit ternair zand is naar mijn mening niet zo optimaal. In de gemeente Houthulst handhaaft men een soort poreus fluisterasfalt voor dergelijke fietsroute, analoog met het gedeelte tussen Staden en Kortemark. Dergelijk asfalt garandeert de insijpeling van water en voorkomt grotendeels de overwoekering van onkruid en gras. Ook het stof wordt geminimaliseerd, wat uiteraard de fietser en de horeca dit alleen maar kan toejuichen. Bijgevolg is het wegdek in poreus fluisterasfalt een meerwaarde voor fietsende kleine kinderen, mensen van de derde leeftijd en minder mobiele mensen. Hierbij vraag ik, dat de drie provincieraadsleden, die onze gemeenteraad rijk is, dit aan te snijden in de provincieraad. Bovendien in het kader van 2014 nota bene 100 jaar terug met het uitbreken van de oorlog 14-18 lijkt het ons logisch en opportuun, dat iedereen via de meest comfortabele mogelijkheden de restanten van deze waanzinnige oorlog langs deze route( meer bepaald O.L.V. hoekje en andere) kan gadeslaan. Uit dergelijk oogpunt zou ik vragen dat het schepencollege ook contact opneemt met Stad Nieuwpoort.
Terwijl men het dossier op de rails zet en bijgevolg de werken uitvoert kan men van de gelegenheid gebruik maken van de doortrekking van het ruiterpad vanaf de Proostdijk richting Kaaskerke.
Meer zelfs, via de Ijzerdijk en de weinig onverharde weg van de Knokkebrug tot aan het spaarbekken De Blankaart, willen wij vragen dat dit gedeelte ook zou worden geasfalteerd met daarnaast een ruiterpad tot aan het bloso-centrum De Rhille.
Ik heb mijn mosterd gevonden in de gemeente Houthulst en ik hoop dat mijn mayonaise nu pakt bij het Diksmuids schepencollege.

Eerst de tussenkomst van de meerderheid afwachten.

Bijgevoegd punt: heraanleg voetpaden Sint-Sebastiaanlaan - KatleenWinne

Op 1 april vroeg ik u via mail enkele vragen omtrent de heraanleg van de voetpaden in het algemeen en in het bijzonder over de Sint-Sebastiaanwijk. Ik kan u volgen in uw zorg voor de natuur. We mogen echter de zorg voor mensen ook niet verwaarlozen. Luisteren, overleg en informatie geven lijkt m.i. een eerste stap. Tussenoplossingen die zowel voor mens en dier een gunstig biotoop vormen zijn met enige goodwill te vinden (bv grasdalen). Uw antwoord, ik citeer :” Beton vervangen door gras is de natuur meer kans geven. De merel en de lijster in de wijk die de inwoners ’s morgens met een mooi fluitconcert wakker maken zullen ons dankbaar zijn. Want voor hen is het weer een aantal m³ gras waar ze pier/slak kunnen verschalken.”
Uw persbericht nalv van de dag van het park citeert u dan vanuit een andere hoek. “ De groendienst heeft tot nu toe wat geaarzeld(struiken weg) uit bezorgdheid dat heel wat vogels anders geen nestplaats meer zouden vinden, maar volgens mij hoort een park er te zijn voor de mensen en niet voor vogels die horen thuis in een bos. In het ravottersbos bv….
Alles is een zaak van perceptie, het is maar hoe je het bekijkt… Het bekijken in overleg met de bewoners zou misschien een nieuwe ervaring zijn….

Bijgevoegd punt: Informatie doorgeven aan gemeenteraadsleden : In het bijzonder de herinrichting van het school-en Heilig hartplein - KatleenWinne

Als bestuur hebt u de deontologische plicht belangrijke werken voor de gemeenteraad te brengen. Als oppositiegemeenteraadslid krijgen we te weinig informatie. Is dit een normale gang van zaken dat de zaken eerst in de pers gebracht worden en dan op de gemeenteraad ?Het ontwerp ligt nu hier vanavond klaar …Waarom kunnen we die info niet vroeger krijgen ? Subfebriele verkiezingskoorts ? Waarom wordt de GECORO gepassseerd ? Wat betreft het beeld-kwaliteitsvisie ? Wat is het advies betreft mobiliteit ? Het lijkt mij bijzonder gevaarlijk als het verkeer thv van de bond moyson in de scherpe bocht in de richting van de lichten de Gasthuisstraat op moet. Overleg met de bewoners is alvast een begin, maar ook de oppositie kan vanaf het begin geïnformeerd worden. Het al dan niet ingaan op een uitnodiging is onze vrije keus ! In ignorantie is er geen vrije keus !