Gemeenteraad 30/06/2008

Punt 2 tot en met punt 15 - Marc

Bij de bespreking van het beleidsplan voor het centrale kerkbestuur heeft Idee2006 de vraag gesteld, om iedere fractie te laten zetelen in het centraal kerkbestuur. Het schepencollege beloofde ons dan om dit mee te nemen en een schrijven te richten? Hoe ver staat dit? Zijn de rekeningen conform de ramingen?

Punt 16: Sunbeam - Jan

Hier wil ik toch een opmerking bij maken; Men vraagt hier het bekrachtigen van een politieverordening tot het beperken van leurhandel. Is het dan normaal dat een politieke partij, in casu Jong CD&V bij activiteiten zoals Sunbeam, die toch door ’t stad worden georganiseerd, is het normaal dat men daar met foldertjes van een partij gaat leuren? Bij vorige edities van Sunbeam werd nooit campagne gevoerd noch door jong VLD, Animo noch door Vlaams belang. Dit lijkt ons deontologisch ook niet correct. We stellen wel vast de de opkomst in Sunbeam sterk daalt. Als men daar nu ook nog aan politiek zal beginnen doen, dan vrezen we het ergste voor de toekomst van dit festival.En er is meer:Bovendien staat zelfs de naam van mijn collega ongevraagd op deze kalender. In de loods van Marc Deprez werd ook, en dit in verkiezingstijd, geen campagne gemaakt tijdens de fuif en het eetfestijn ten voordele van de chiro Keiem. Tenslotte, als Jong CD&V vindt dat fuiven goed is voor allerhande, moeten ze er toch voor zorgen dat ze de jeugd in een correcte taal aanschrijven. Het pamflet is in zo’n schabouwelijk Nederlands opgesteld dat het de opvoeding van onze jongeren zeker niet te goede komt. Als dit de stijl van de jong CD&V is, dan vrees ik het ergste. Essentieel is hier echter de vraag of op organisaties van de stad, politieke reclame op zijn plaats is. Ik vraag de raad of dit kan getolereerd worden?

Punt 17: vaststellen van een politieverordening op feesten, fuiven en festiviteiten - Marc

Wij hebben ergens in een propagandablaadje gelezen, dat er een fuifreglement en sluitingsuur al is goedgekeurd door toedoen van Diksmuidse jong-cd&v.Hoe het tij toch kan keren! In januari 2006 schreeuwde diezelfde jong-C.D&V, dat er geen sprake kon zijn van een fuifreglement en een sluitingsuur. Ook de SP.a was categoriek tegen. Ik heb hier het artikel bij. Op blz 6 lezen we: hoofdstuk VII: einde muziekuitstraling in besloten plaatsen= sluitingsuur van 04.00 tot 10.00 en in open lucht (tenten), sluitingsuur van 02.00 tot 10.00. Maar uitzonderingen kunnen door de burgemeester worden toegestaan, mits motivering.Uiteraard zal iedere inrichter een uitzondering vragen. Waarom niet?Dergelijke criteria hanteren impliceert dienstbetoon en vriendjespolitiek of in sommige gevallen een afrekening.Dit fuifreglement is een sinterklaasakkoord (wel bekend voor burgemeester Lies Laridon) voor de burgemeester:“wie braaf is, krijgt zoets en wie stout is, krijgt de roe”.

Waarom moet de politiezone polder en in het bijzonder Diksmuide nu het warme water uitvinden? Gistel, Oudenburg, Jabbeke, zelfs de kustgemeente Middelkerke, hebben geen fuifreglement of sluitingsuur.

- sluitingsuren geven achteraf aanleiding tot samenscholing op private plaatsen, waar er geen enkele sociale controle meer is. De timing van het uitgangsleven is nu eenmaal veranderd.

- In Engeland is ook een sluitingsuur van toepassing, maar het hooliganisme heeft nergens meer hoogtij gevierd dan in Engeland.

Nog een opmerking : het fuifreglement zou goedgekeurd zijn door de jeugdraad. Maar het advies kan niet worden bekrachtigd en is niet geldig, daar de jeugdraad bij de stemming niet in getale was. Daarom vragen wij om dit punt af te voeren en vooral af te zien van een fuifreglement en sluitingsuur. De verenigingen worden nu al gepest met een belasting via het uitleenreglement en daar bovenop zou men nu nog een sluitingsuur in het leven roepen.De verenigingen verdienen inderdaad beter!!!

Wat met de sociale controle op alcohol- en drugsgebruik?.Vreest men niet dat alcohol en druggebruik zal gaan toenemen op plaatsen waar men, na de verplichte sluiting van de fuif, zijn toevlucht zal gaan nemen, ver van controlerende ogen van kennissen en buren…Bovendien is er bij mijn weten hierover geen advies gevraagd aan het drugplatform.

Punten 26 en 27: verkoop huizen - Jan

We betreuren ten zeerste de uitverkoop van het stadspatrimonium die onder deze coalitie bezig is. Op een ogenblik dat de stad over een groot aantal inkomsten beschikt, denken we aan de verkoop van de riolen, denken we aan de 100 euro per inwoner van de Vlaamse regering, vinden we het een teken van slecht financieel beheer om op zo’n moment niet alleen landbouwgrond, OCMW eigendommen maar ook bezittingen zoals de huizen Focke, Vanneste en Rouzé te gaan verkopen. Stadseigendommen zijn niet alleen een financiële reserve, maar in het geval van huis Rouzé bvb, is het dit ook een visitekaartje voor de stad en bovendien een blijk van de zorg die een gemeenschap heeft voor zijn waardevolle gebouwen als deel van zijn historische erfenis. Wat betreft de huizen Focke en Vanneste kunnen we er ons nog gedeeltelijk in vinden en daarin zullen we ons dan ook onthouden. De verkoop van Huis Rouzé, een beschermd monoment, vinden we een zeer spijtige zaak en een zoveelste blijk van kortzichtigheid in het bestuur.

Punt 33: toelagen aan verenigingen - Jan

Hier heb ik als lid van de gemeenteraad en als arts toch wel wat bedenkingen.Het Logo krijgt van de gemeente 2 x 410 euro. Het gaat niet om het bedrag maar om het principe. Op vraag van CLB heeft het Logo een werkgroep opgericht om de luizenplaag aan te pakken. Deze werkgroep vraagt aan de gemeente een subsidie. Ik zou toch graag hierop enkele bedenkingen uiten. 1. Een Logo wordt hier op dezelfde lijn gezet als bvb de geitenbond van Vladslo en de tennisclub van Diksmuide. Het Logo, voor wie dit niet zou weten, is een overheidsinstelling die belast is met gezondheidspreventie, zoals anti tabakcampagne, oproepen tot griepvaccinatie ed.… en is dus geen vereniging 2de bemerking: moet een overheid, met een krap budget, een andere overheid gaan betoelagen? Van dergelijke mechanismen ontsnapt mij de logica…3. in feite gaat men hier op de therapeutische geneeskundige i.p.v. de preventieve weg. Bij mijn weten zijn de zorgverstrekkers op de eerste lijn, de huisartsen, hier niet bij betrokken geweest, wat spijtig isVoor we dit punt goedkeuren, had ik graag wat verduidelijking.

Punt 37: Naamwijziging Wego- Drugoverlegplatform  - Marc

Als ik mij goed herinner, werd in het verleden geopteerd voor Wego, vanuit het oogpunt om de drempel zo laag mogelijk te houden en drugplatform nogal zwaar klonk. Waarom die kentering van de voorzitter? Het gaat nu enkel over drugpreventie en wat met alcoholpreventie en overmatig gebruik van geneesmiddelen? Onder welke noemer valt dit nu?

Punt 39: concessie cafetaria LDC – CC Kruispunt - Jan

We beseffen dat het een moeilijke zaak is om een privé initiatief met een overheidsfunctie te verzoenen. Een zelfstandige café-uitbater die rekening moet houden met tijdstippen waarop verenigingen activiteiten plannen, verenigingen die zelf willen winst maken op drankverbruik, enz… Het is zeker niet gemakkelijk maar biedt toch een aantal opportuniteiten. We denken dat dit dossier niet rijp is om nu al beslissingen te nemen en stellen voor dit nog even te laten bezinken en de zaak uit te stellen. Laten we hier geen overhaaste beslissingen te nemen

Punt 41: Vlaams sportinfrastructuurfonds-aanvraagdossier eenvoudige sporthal - Marc

Idee2006 kan spijtig genoeg alleen maar vaststellen, dat dit dossier een kluwen is en een levend bewijs van nonchalance.Collega’s, het sportbeleidsplan werd in de gemeenteraad van december 2007 goedgekeurd. In het sportbeleidsplan werd geopteerd om een nieuwe sporthal te bouwen via het Vlaamse sportinfrastructuurfonds. Het ingevulde aanvraagformulier voor een eenvoudige sporthal diende op 21 december 2007 toe te komen bij de Vlaamse voogdijminister.We zijn zes maanden later en nu dient de gemeenteraad nog een principiële beslissing te nemen om een beroep te kunnen doen op de tussenkomst van de Vlaamse gemeenschap in de financiering van een eenvoudige sporthal.Tot overmaat van ramp heeft het schepencollege twee zittingen nodig gehad om deze principiële beslissing goed te keuren. In dergelijke dossiers, moet je heel kort op de bal spelen, anders mis je inderdaad gegarandeerd de trein.De schepen van sport gooit hiermee vele euro’s subsidies te grabbel, terwijl de brave Diksmuideling opgezadeld zit met torenhoge belastingen. Leg dit maar uit aan de burger. Indien Diksmuide deze subsidies mist door toedoen van deze nonchalance of tekortkoming, is dit toch wel een heel grote verantwoordelijkheid voor de schepen van sport.

Mondelinge melding ivm uitbreiding Chiro-K.L.J.-heem Esen - Marc

Na de laatste tussenkomst in de gemeenteraad van mei, waarbij ik de zwarte piet werd toegeschoven, daar de uitbreiding van het chiro-klj heem Esen geen vooruitgang boekte, wil ik toch als volgt repliceren. Ik heb dus drie getuigen, die mij bevestigden, dat K.L.J. en Chiro van Esen reeds eind januari vragende partij zijn om de plateau te betonneren via de Stad volgens de overeenkomst.. Dit is nu een tiental dagen geleden gebeurd.Dit is nu toch wel heel gortig en zielig. In januari vragende partij zijn, om de plateau te betonneren en de uitvoering laat bijna vijf maanden op zich wachten. En dan mij met alle zonden van Israël overladen is niet eerlijk en lijkt mij ook heel goedkoop. Ik denk dat het stadsbestuur hier voor eigen deur moet vegen. Ik wil je ook nog meegeven, dat de ruwbouw zal starten in augustus en het dak wil men klaar hebben tegen eind september. Uiteraard zal dit maar mogelijk zijn, als de Stad tijdig de materialen zal bezorgen. Verder heb ik deze week een artikel gelezen over het 80-jarig bestaan van de K.L.J. Esen. Daarin staat eveneens vermeld, dat de K.L.J. zelf zal instaan voor het werk, maar dat de Stad de materialen dient te bezorgen nav de uitbreiding van chiro-klj heem. Daaruit blijkt nogmaals dat zowel de klj als de chiro van goede wil zijn. En dit is ook het levende bewijs, dat men via vzw’s of verenigingen mooi werk kan leveren en uiteraard veel goedkoper!