Gemeenteraad 30/08/2010

Punt 7: Retributie op het parkeren in blauwe zone - Katleen Winne

We gaan akkoord met het feit dat overtredingen dienen beboet te worden.
25 euro lijkt ons billijk.
Er zijn echter heel wat klachten van ‘ongehoorzame’ burgers die ons inziens overmatig beboet werden. 150 euro voor verkeerd parkeren zonder echt iemand te hinderen lijkt ons fel overdreven.
Wie bepaalt de strafmaat ? Wordt alles 25 euro ?
Of is verkeerd parkeren buiten de blauwe zone duurder ?

Punt 13: Openbare werken-Heraanleg voetpaden dienstjaar 2010 - Marc Deprez

Wijnendalestraat : vak 17-47 (Nieuwpoortse volkswoningen). Er is wat schade berokkend geweest nav de renovatiewerken aan deze sociale woningen. Is het dan niet logisch, dat deze voetpaden hersteld of vernieuwd worden door de Nieuwpoortse volkswoning? Dit is toch de normale gang van zaken. Daarentegen moeten de inwoners van de Stenenmolenstraat in Keiem de kosten voor de aanleg van een voetpad zelf ophoesten.

Punt 14: Toekennen van een toelage aan diverse verenigingen - Marc Deprez

Hierbij zou ik mij onthouden. We hebben een aantal bedenkingen bij het toekennen van een toelage van 750 euro aan een paardenkwekersbond West-Vlaanderen. Daarentegen worden andere Diksmuidse verenigingen met een kluitje in het riet gestuurd.

Punt 17: Uitnodigingen Te Deum - Jan Van Acker

Geachte mevrouw de voorzitter, beste collega’s

Ik weet niet of iemand onder jullie het werk kent waarmee Mozart het Te Deum op muziek gezet heeft? K 141 is een muzikaal meesterwerk. Ook andere bekende componisten zoals Haydn, Buxtehude of Charpentier hebben muzikale pareltjes van het Te Deum gemaakt. Persoonlijk verkies ik echter de gregoriaanse versie, trouwens ook een hoogtepunt in de muziekgeschiedenis. Als we zeggen gregoriaans, bevinden we ons in de middeleeuwen en daar is waar dit gezang ook thuishoort. Nu heb ik het over de inhoud. Ik weet niet of iemand zich al eens de moeite getroost heeft om die te lezen maar zo ja, dan denk ik dat ieder hier akkoord zal gaan dat deze inhoud niets maar dan ook niets met de huidige politieke structuren, het functioneren ervan of het beleid heeft te maken. Het gaat uiteraard over een verheerlijking van de goddelijke macht, macht die moet afstralen op de beleidsvoerder, in illo tempore uiteraard de kerk en de koning: het ancien regime.

Ik wil hier geen historisch noch filosofisch debat uitlokken over het concept ‘god’. Ook wil ik hier niet discussiëren over het bestaan van engelen, cherubijnen en serafijnen, noch over wat men wel of niet gelooft. Voor mij mag gerust iedereen geloven wat hij wil. In de tekst staat echter ook wel “ Te per orbem terrarum sancta confitetur ecclesia” wat zoveel wil zeggen dat de hele wereld het instituut kerk moet geloven.

Dat heeft uiteraard zijn historische wortels waar ik me zeker bewust van ben. Maar ik denk dat we als politici moeten weten dat we niet meer in de middeleeuwse leven maar in een multiculturele, pluralistische samenleving waarin godsdienst en kerk naar het privé-domein worden verschoven. In het kader van een duidelijke splitsing tussen politiek beleid en religieuze opvattingen, zeg maar tussen staat en kerk, wensen we als politici, zeker in deze tijd waarin de hoogste gezagsdragers van dit instituut (ik moet hier zeker geen namen noemen), zich eerder als “schijnheilige” gedragen, wensen we als politici dus niet langer door het college van burgemeester en schepenen uitgenodigd te worden tot het bijwonen van dergelijke godsdienstige evenementen.

We stellen dan ook voor deze traditie om de gemeenteraadsleden voor het Te Deum uit te nodigen, stop te zetten.

Punt 18: Bijgevoegd punt : indijken uit de hand lopende populatie van houtduiven of bosduiven en kauwen - Marc Deprez

De bosduiven en kauwen zijn vandaag de dag eveneens de ratten in de lucht en berokkenen heel wat schade aan de teelten van de landbouwers en zelfs bij de particulieren, voor zover deze mensen een tuintje hebben, wat met de woon- en bouwpolitiek van dit beleid, in de toekomst onmogelijk wordt. De duiven maken ook heel wat lawaai, waarbij de nachtrust van kleine kinderen wordt gestoord. De populatie van deze duiven en kauwen kent een nooit geziene expansie. Tot overmaat van ramp kan men deze bosduiven maar verdelgen vanaf half september tot februari. De kauw mag men helemaal niet afschieten, daar deze vogel een beschermde soort is.
Dit impliceert, dat men tijdens het teeltseizoen zomaar niet op de duiven mag jagen. Met alle gevolgen vandien. Wanneer de landbouwer of tuinder geconfronteerd wordt met de plaag van bosduiven, moet hij in eerste instantie alle afschrikmiddelen, zoals veldkanon, vogelverschrikkers,… handhaven en moet men zeker 10 procent schade kunnen vaststellen, vooraleer hij een aanvraag mag indienen om deze bosduiven te verdelgen. Deze aanvraag behelst dan nog eens hele papiermolen en bij het faxen, dient men dan nog eens 48 uren te wachten om te starten met het verdelgen. U begrijpt, dat het kalf dan reeds lang verdronken is.
De mens is instinctief een jager. De hetero man gaat niet alleen op jacht naar een vrouw, maar in het verleden hield de oermens het wild in evenwicht. Hij leefde dan van jacht en visvangst. Dit ter zijde.
Hierbij trekken wij aan de alarmbel. Wij vragen met aandrang dat men het hele jaar door de duiven mag afschieten en dat de bescherming van de kauw op geheven wordt, uiteraard in overleg met afdeling bos en natuur. Ik wil wel beklemtonen, dat het zeker niet mijn bedoeling is om de bosduif en kauw uit te roeien. Laat dit duidelijk zijn. Bovendien moet men de jagers kunnen motiveren om de duiven en de kauwen af te schieten, daar dit geen sinecure is. Het vergt heel wat tijd, mede door het waken.
Bovendien, de jager mag geen gebruik meer maken van lood. Vandaag de dag dient hij nu staal te hanteren. Maar de impact van de stalen munitie is veel beperkter, daar de afstand van de kogel wordt geminimaliseerd.
Hierbij doe ik een warme oproep naar het college van burgemeester en schepenen om druk uit te oefenen bij de Provincie en het Vlaamse Gewest om onze suggesties in overweging te nemen om aan de populatie van de bosduiven en kauwen paal en perk te stellen. Ik zal het probleem van de bosduiven en kauwen eveneens aankaarten in de landbouwraad.