Gemeenteraad 30/09/2019

Punt 4 : Financiële dienst-Meerjarenplan-Afsprakennota met het centraal kerkbestuur voor het meerjarenplan 2020-2025

Ik vind de kritiek van de SP.a en de N-VA nogal goedkoop.  Zij waren zelf uitgenodigd op het centraal kerkbestuur en zij hebben ook moeten vaststellen, dat je eerst hun fiat moet hebben en dat er bijgevolg weinig of geen andere oplossingen zijn.

Punt 32 : Technische dienst – Gebouwen, facility en patrimonium – Huur kerstverlichting 2019-2022

Zowel het centrum als de dorpen komen hier aan de bak.  Waarom huren?  Naar mijn bescheiden mening heb ik toch wel wat ervaring.  We kunnen niet ontkennen, wanneer men de kerstversiering afhaalt of wegbergt, dat er het volgend jaar schade is en moet men zelf  bijgevolg de kosten ophoesten.  We zullen dit later evalueren.

Punt 40 : Juridische en communicatiediensten – centrummanagement en lokale economie – opmaken en implementeren detailhandelsvisie en uitvoeren centrummanagement

Men gaat zich hier voordoen als heiliger of de paus.  De kracht van de verandering bestond erin dat de N-VA in het verleden een attaché binnen haalde als steun naar de toenmalige burgemeester toe zonder enig examen of andere criteria. Diezelfde N-VA schreeuwde van de daken in de vorige legislatuur, dat het centrummanagement diende te worden ingevuld om de leegstand van winkelpanden aan te pakken.  En ze hadden gelijk, want we kunnen niet ontkennen, dat er in 12 jaar heel wat leegstand is gegenereerd of berokkend.   Bovendien hebben zowel SP.a, als N-VA een centrummanagement in 2003 goedgekeurd en helpen in het leven roepen.   Verder lees ik ergens, dat de N-VA beweert, dat de 86 punten tekort schieten voor de zelfstandigen en zij wensen meer beleving.  Allemaal elementen om dit punt zeker goed te keuren.  Maar ja, het politieke spel hé!!!

Verder referenties voldoende! 

 Oudenaarde, Beringen, Lommel, Bilzen, Ieper , Poperinge, Roeselare… die eenzelfde criteria hanteren en waarbij de SP.a en N-VA in bepaalde bovengenoemde gemeenten of steden in de meerderheid zitten.

Kostprijs behelst ongeveer een 40.000 euro per jaar.  Als je daarmee het handelsapparaat opnieuw op de rails krijgt is dit een peulschil.  Er zijn immers gemeenten of steden, die jaarlijks meer dan 70.000 euro investeren in dergelijke constructie.

Als antwoord op het bijgevoegde punt aangebracht door Karline Ramboer:

1. Kunt u mij cijfers geven hoeveel zwerfpoezen er in 2019 al bij de samenwerkende dierenartsen zijn binnengebracht voor sterilisatie en castratie?

Cijfers tot eind juli 2019:

 • Sterilisatie: 9
 • Castratie: 8
 • Euthanasie: 7

In de maanden augustus en september zijn wel nog heel wat meldingen binnengekomen. Cijfers over deze maanden nog niet beschikbaar.

Ik kan wel melden dat de opdracht met de dierenartsen eind dit jaar afloopt. De goedkeuring van het vernieuwde gemeentelijk reglement komt volgende maand op de gemeenteraad. Daarna richten we onze vraag naar alle dierenartsen op grondgebied van Diksmuide. Zij die het project genegen zijn en graag willen meewerken, zullen dat opnieuw kunnen in een beurtrol. Er worden duidelijke afspraken gemaakt zodat de verschillende artsen zoveel mogelijk hetzelfde beleid doorvoeren. 

2. Waar voorziet u die schuilhokken te plaatsen op Diksmuids grondgebied en hoe gaat u dit gecontroleerd voederen organiseren?

De twee gratis schuilhokken werden in de loop van vorige week geleverd in ons stedelijk magazijn. De hokken zijn tochtvrij en geïsoleerd, wat het welzijn van onze zwerfpoezen enkel ten goede kan komen. Het FSC- gelabeld hout dat ervoor gebruikt werd is geïmpregneerd en gelamineerd zodat het hok makkelijk schoon te maken is. 

Een eerste schuilhok zal worden voorzien in het stadspark. De exacte locatie wordt in de eerstkomende weken bepaald samen met de milieudienst en mevr. Lucrese Vandenbussche, die op vandaag de katten al voedert in het stadspark. Zij zal dan ook een voederpasje en voeding krijgen en betrokken worden bij het bepalen van de beste locatie voor het schuilhok. We zorgen ervoor dat heel duidelijk gecommuniceerd wordt over het hoe en waarom van het plaatsen van dergelijk schuilhok en voederplaats.

De richtlijnen vanuit de Vlaamse regering zijn echter nogal onduidelijk over het aantal plaatsen waarop de stad gecontroleerd moet voederen. In een stad als Diksmuide (met dergelijk uitgestrekt grondgebied) wordt het zo wel heel moeilijk. Daarom hebben we voorlopig beslist om het tweede schuilhok achter de hand te houden. Als we in de eerstkomende maanden melding krijgen van een plek waar heel wat zwerfkatten zitten, zullen we in de buurt gericht een oproep doen naar iemand die de poezen wil voederen en wil instaan voor het onderhoud van het hok. 

3. Voorziet u in het meerjarenplan nog acties i.v.m. dierenwelzijn? Bv. een premie voor sterilisatie of castratie van de huispoes wat zou kunnen bijdragen tot het verder verminderen van de kolonie zwerfpoezen? Of andere zaken? 

Die zijn niet opgenomen in het meerjarenplan. Wel hadden we onlangs een overleg met mevr. Valerie Duweyn van vzw Poezelou uit Koekelare. Zij heeft op eigen houtje een klein kattenasiel uit de grond gestampt en helpt de gemeente Koekelare nu bij hun zwerfkattenproject. Alle kleine kittens (waar we nu vaak nergens mee terecht kunnen) worden in haar asiel opgevangen en grootgebracht. De kosten hiervoor worden integraal doorgerekend aan de adoptant. Het zou een droom zijn mochten we in Diksmuide ook iemand vinden die zo gepassioneerd is, maar het is helaas weinig realistisch. Sinds 01/04/2018 moeten katten in Vlaanderen immers voor de leeftijd van 5 maand verplicht gesteriliseerd worden. Ik vrees dat dat ervoor zorgt dat nog veel meer nestjes zullen gedumpt worden. Samen met het dierenloket onderzoeken we wel de piste en gaan we op zoek naar een oplossing voor de vele nestjes met kittens.

Onderwerp: Schuilhokken voor zwerfkatten (K. Ramboer) bijgevoegd punt GR – Ramboer K (293121)_.pdf

Betreft toe te voegen agendapunt op de volgende gemeenteraad.
Onderwerp: Geurhinder op industrieterrein.
Probleemstelling:

De afgelopen weken en vandaag nog zijn er inderdaad zeer geregeld klachten over geurhinder afkomstig van bedrijven op het industrieterrein. Eerlijkheid gebiedt ons te zeggen dat er inderdaad sinds eind juni sterke geurhinder is geweest afkomstig van GR Westkust. Zij hebben dan ook begin juli alle bedrijven van het industrieterrein aangeschreven en ingelicht over de maatregelen die zij zouden nemen (o.a. plaatsen van een spraygun, besproeien met een geurbestrijdingsmiddel, en het aanbrengen van een papiercellulosemengsel). Op 27/08 zijn zij gestart met de afvoer van dat slib. Die werken zijn afgerond op vrijdag 20/09. Daarnaast kwamen sinds eind juni ook geregeld klachten binnen over het nieuwe bedrijf dat zich gevestigd heeft op de voormalige site van de Helihaven: Compovit. Zij vormen dierlijke mest (dikke fractie varkensmest en pluimveemest) om tot compost die hoofdzakelijk naar Frankrijk wordt geëxporteerd. 

Veel bedrijven op het industrieterrein hebben klachten over de geurhinder al enkele maanden.

De politie en de gezondheid inspectie heeft al ter plaatse geweest.

Zowel de politie, de afdeling omgevingsinspectie (vroegere milieu-inspectie) als de milieudienst van de stad en wijzelf volgen de situatie op de voet. Omgevingsinspectie is voor alle klasse 1-bedrijven toezichthoudende overheid en dus gelast met de handhaving van de geldende milieuwetgeving. Zij gaan momenteel minstens 1x per week langs in de Kleine Dries. Dat gebeurt telkens op verschillende tijdstippen: zo ook in het weekend of ’s avonds. Ze bezoeken niet alleen de potentiële veroorzaker maar ook de klager. Ook onze milieudienst gaat meerdere keren per week polshoogte nemen ter plaatse en is al verschillende keren bij de klager langs geweest. 

Naar horen zou het bedrijf die de geurhinder veroorzaakt een vergunning gekregen hebben van onbepaalde duur door de provincie, veel bedrijven krijgen maar een vergunning van bepaalde duur.

Het klopt dat vergunningen vroeger (Vlarem-wetgeving) voor een maximum periode van 20 jaar werden afgeleverd. Sinds het invoeren van de omgevingsvergunning werd echter de vergunning van onbepaalde duur (permanent karakter) ingevoerd. Hiermee verdween het 20-jaarlijks hervergunningssysteem en wordt niet alleen meer rechtszekerheid geboden maar ook kosten voor hervergunningsdossiers vermeden. Enkel in uitzonderlijke gevallen (bv. bij diepe grondwaterwinningen) worden nog vergunningen van bepaalde duur verleend. Wel zijn periodieke evaluaties voorzien. 

Veel mensen die in omliggende bedrijven werken zijn misselijk geworden  buikpijn diarree, hoofdpijn, zelf mensen zijn al flauw gevallen ook mensen hebben al naar huis moeten gaan door de geurhinder.Ook zijn er mensen die zeggen hun ontslag te nemen.

Welke maatregelen zal het college van burgemeester en schepenen nemen om lokaal bij te dragen bij deze problematiek.

De milieudienst staat in nauw contact met de afdeling omgevingsinspectie. Als geurhinder waargenomen wordt, wordt tijdstip en graad van hinder doorgegeven aan de bevoegde toezichthouder van de Vlaamse overheid. Ondertussen werd een aanmaning uitgeschreven waarbij het bedrijf een onafhankelijk geurdeskundige moet aanstellen. Die onderzoekt de toestand bij het bedrijf en legt indien nodig maatregelen op. Als de geurhinder blijft aanhouden en duidelijk aantoonbaar van dat ene bedrijf afkomstig is, zal pv worden opgesteld. 

Ik wil wel beklemtonen, dat wij er alles aan doen om de geurhinder op te sporen.  Ik heb zelfs voorgesteld om bedrijf per bedrijf een paar dagen te sluiten om te zien wat er dan gebeurt.  Maar dit is allemaal niet zo evident, daar wij achteraf met een schadeclaim kunnen worden opgezadeld.  De burgemeester, collega Jan als bevoegd mandataris voor volksgezondheid en ikzelf, milieudienst hebben daarover grondig overleg gepleegd.  Ik steek niet onder stoelen of banken, dat wij verveeld zitten met deze geurhinder.

Zijn er oplossing gevonden of is er iets ondernomen om die mensen die in de omliggende bedrijven werken terug laten werken in normale omstandigheden.

Is het bedrijf al aangesproken en wat is er ondernomen  om de mensen te informeren.

Want de mensen zitten met vragen wat er ga gebeuren want zo kan het niet verder.

Bedankt met vriendelijke groeten.

Gemeenteraadslid

Vlaams Belang

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING “Cultuuroverleg IJzervallei”

Na het opdoeken van Achthoek door Koksijde hebben de gemeentebesturen van Diksmuide, Alveringem, Lo-Reninge en Houthulst beslist om een nieuwe projectvereniging op te richten: cultuuroverleg Ijzervallei..

 De 4 schepenen en leidinggevende ambtenaren van de vier gemeenten hebben onder de kundige en bevlogen expertise van Bart Caron een beleidsplan opgemaakt.

Visie en uitgangspunt is dat kunst en cultuur ook in onze landelijke regio een belangrijke rol moet spelen. Dat cultuur een kan een bijdrage leveren in de vormgeving van een boeiende en inspirerende leefomgeving en in de verhoging van de leefbaarheid.

Strategische doelstellingen 

–    Bovenlokale ondersteuning verenigingen, burgerinitiatieven en vrijwilligers
.    Efficiëntiewinsten boeken door schaalvergroting en krachtenbundeling. Bijvoorbeeld afstemmen rond bovenlokale events (genre feniks 2020), samenwerking bibliotheken (activiteiten, maar ook organisatorisch zoals collectievorming afstemmen, samen aankoop),
.    Identiteit versterken door cultuur meer te verbinden met het landschap (kunstingrepen in het landschap, klassieke muziek op originele locaties, kwaliteitsvolle architectuur in landelijke gebied…)
.    Versterken van de participatie aan cultuur. Vb cultuureducatie ism de scholen, samenwerking rond programmering CC Kruispunt, toegankelijkheid o.m. via UiTPAS, artiest zoekt feestneus verbreden, cultuurcommunicatie via UiT in de Westhoek optimaliseren….
.    Valoriseren van het onroerend, cultureel en immaterieel erfgoed (Westhoek Verbeeldt verder zetten, publiekswerking versterken, professionalisering van archiefwerkingen, (kerk)erfgoed inventariseren, onderzoek naar herbestemming van kerken

Op 1 oktober (uiterste datum) wordt een subsidiedossier ingediend. Daarom vragen we vanavond uw goedkeuring

De Passage

Sinds 2016 heeft het OCMW van onze stad een samenwerkingsprotocol met het OCMW van Alveringem in verband met de  opvang van dak- en thuislozen in het opvanginitiatief ‘De Clep’ dat later de naam ‘De Passage’ kreeg. 

Het verblijf in het opvangcentrum biedt een tijdelijke periode van woonzekerheid om een duurzame oplossing voor de huisvestingssituatie te vinden. 

Het gaat om een lokaal initiatief van het OCMW Alveringem.  

Midden augustus 2019 liet het OCMW Alveringem weten een aanpassing aan de dagprijs voor de gebruikers door te voeren met ingang van 1 oktober 2019 van € 10 naar € 15  De ter beschikking gestelde kamers situeren zich nu in het nieuwe gedeelte van het gebouw en beschikken over meer comfort. Hierdoor wordt een dagprijsverhoging doorgevoerd.  

In 2018 verwees de sociale dienst 3 mensen door om in ‘De Passage’ te worden opgevangen, in 2019 nog niemand. Daar de nood aan opvang voor daklozen moeilijk te voorspellen valt, omwille van de onvoorspelbaarheid met betrekking tot de vraag in het kader van dakloosheid en aldus de beschikbare capaciteit van de eigen panden, is het aangewezen deze samenwerking te behouden.

Foodsavers

Doelstelling van dit project is het uitwerken van een regionale overkoepeling om de herverdeling van voedseloverschotten zo goed mogelijk te laten gebeuren. 

Sedert een paar jaar ondersteunde het Welzijnsplatform van het Westhoekoverleg de samenwerking tussen 5 OCMW’s uit de Westhoek, meer bepaald De Panne, Diksmuide, Koksijde, Nieuwpoort en Veurne en De Groene Kans vzw om via een co-creatietraject naar oplossingen te zoeken voor het verantwoord omgaan met voedseloverschotten door de herverdeling ervan. 

De deelnemende partijen zijn: de DVV Westhoek, de 5 lokale besturen van de Westhoek die reeds participeerden in het traject ‘Disruptive Food 2.0’ (De Panne, Diksmuide, Koksijde, Nieuwpoort en Veurne), de Groene Kans vzw en InterWest vzw.

In 2018 was er een projectoproep vanuit de Vlaamse Overheid waarbij subsidies konden worden verkregen voor de opstart van nieuwe en/of de versterking van bestaande sociale distributieplatformen. Ook regio Westhoek engageerde zich via de DVV Westhoek als partner binnen het West-Vlaamse samenwerkingsverband sociale distributieplatformen. Distributieplatformen verzamelen kwalitatieve overschotten (voeding en niet-voeding) en verdelen deze verder naar sociale organisaties (bv. sociaal restaurant, sociale kruidenier, armoedeverenigingen, …). Deze platforms werken minstens aan sociale herbestemming van voedseloverschotten, maar kunnen daarnaast ook andere nuttige producten aanbieden (verzorgingsproducten, onderhoudsproducten, …) die bijdragen aan het voorzien in de materiële basisbehoeften van mensen in armoede om te komen tot een voor Vlaanderen dekkend aanbod, moesten de ingediende projecten streven naar een provinciale werking tegen het einde van de projectperiode. Ook voor de provincie West-Vlaanderen heeft men dus onder leiding van KOMOSIE een project ingediend met medewerking van verschillende subregio’s.

De projectaanvraag voor West-Vlaanderen werd op 09/07/2018 goedgekeurd. Een subsidie van € 75.333 wordt toegekend aan de DVV Westhoek. Voor de subregio Westhoek wordt de subsidie integraal benut voor de aangeworven projectmedewerker (0,5 VTE).

Naast personeelsinzet is er ook nood aan investeringen (vrachtauto, kisten, koelboxen, …) om een distributieplatform uit te werken. Hiervoor werd er door De Groene Kans een projectaanvraag ingediend voor de projectoproep strijd tegen armoede en sociale inclusie: ondersteuning voor de verdeling van voedselhulp via de Nationale Loterij. Op 21/03/2019 werd ook dit project goedgekeurd en werd een subsidie van € 34.985 (80%) toegekend aan De Groene Kans voor investeringen noodzakelijk voor de uitrol van het distributieplatform. De participerende lokale besturen cofinancieren 20%.

Na een inventariserend voortraject van zes maanden waarbij vraag en aanbod in kaart werden gebracht konden 4 conclusies geformuleerd worden:

volume aan schenkingen verdubbelen;

geleidelijk aan ontlasten van de participerende gemeenten op vlak van ritten naar de Voedselbank;

de 5 lokale besturen voorzien een eenmalige financiële ondersteuning voor de cofinanciering van de investeringskosten en een financiële ondersteuning voor de jaarlijks terugkerende kosten verbonden aan het sociaal distributieplatform tijdens de projectfase. Verder wordt een bijdrage in het aanleveren van sociale tewerkstellingsprofielen en de daarbij horende begeleiding verwacht; 

Opname reglement wijzigingen

 • Opname op passieve lijst vanaf 80
 • Dringende en niet dringende lijst
 • Werken met 1 contactpersoon en betere communicatie
  • Om de zes maanden worden alle kandidaat-bewoners van de dringende wachtlijst of hun contactpersoon opgebeld voor een informatief telefoongesprek om de wachtlijst up-to-date te houden.
  • Jaarlijks worden alle kandidaat- bewoners die ingeschreven staan op de niet- dringende wachtlijst en hun contactpersonen aangeschreven om te vragen of een verdere inschrijving al dan niet nog gewenst is.

Prijsverhoging:

  • – Aanpassing aan de realiteit: prijzen sinds jaren niet aangepast
  • – Nog steeds laagste prijs
  • – Comfort en levenskwaliteit
  • – Sociaal onderzoek en evt borgstelling door OCMW

Tv dekt de reële kostprijs: niet iedereen heeft TV: 90 mensen verdelen de reële prijs