Gemeenteraad 30/10/2017

Punt 3: Technische dienst –Algemeen- Dadingovereenkomst beëindigen concessie multifunctioneel gebouw Grote Markt - Marc Deprez

Een vraagje :
Is de openstaande schuld van 13.683,44 euro vereffend of is dit een deal als schadevergoeding voor het opzeggen van de concessie?
Idee2006 vindt het toch niet echt koosjer, dat een beëindiging van een concessie gelinkt wordt met het al dan niet afleven van een bouwvergunning. Dit is een mes op de keel.

Punt 4: Aanpak ‘Black points’ - Katleen Winne

De raad van state vernietigde het RUP. We herbeginnen… We zijn het over eens dat de stationsbuurt een meer dynamische, verzorgde aanblik verdient. Het behouden van open ruimte zal m.i. de troef van Diksmuide worden. Dit impliceert dan ook verdichting. Maar we hopen dat een dermate grote densiteit niet tot verstikking leidt. Het park moet ten alle tijd zijn centrale groene longfunctie bewaren voor iedere burger. Doorzichten zijn belangrijk. Beperking van de bouwlagen, het gradueel afdalen en bewaken van de leefbaarheid van de kleinere woningen in de Laure Fredericqlaan zijn eveneens belangrijk. We blijven herhalen, zoals we reeds van in het begin aanhaalden; hoe zit het met de clausule van de schenking van Mevr Fredericq ? Haar schenking was voor openbaar nut. Het zwembad wordt verplaatst. Wat is de uiteindelijke bedoeling met de vrijgekomen ruimte? Wat is de lange termijnvisie ? We vragen ons ook af of er nu weer geen procedurefouten zullen inzitten. We betreuren ook dat de burgers niet meer betrokken werden. Met een grondig overleg en een groter draagvlak zouden we dergelijke scenario’s misschien kunnen vermijden. Burgers en actiegroepen worden buitenspel gezet. Pseudoparticipatie kan wel nog…
Als u het centrum dermate wil verdichten, zal de centrumfunctie primordiaal zijn. Voldoende handel…bereikbaarheid en mobiliteit ook in het bijzonder de kwaliteit van het openbaar vervoer.
Wie zal daar gaan wonen ? Is er nood aan zoveel meer appartementen ? Zet de vergrijzing van de kust zich door in het hinterland ?
Omwille van deze diverse redenen wensen wij in dit verhaal niet mee te gaan.

Punt 11: Begraafplaatsen - Katleen Winne

We zullen dit goedkeuren. We hebben er altijd al op aangestuurd uniformiteit en soberheid op de begraafplaatsen te induceren. In de dood zijn wij allen gelijk. Mogen we finaal kiezen waar we wensen te liggen/verstrooid worden/staan binnen het grondgebied Diksmuide Ik krijg vaak de opmerking van familieleden van overledenen. Mensen die een heel leven in Diksmuide gewoond, gewerkt en betaald hebben en in de laatste levensfase noodgedwongen elders gedomicilieerd worden en toch hier wensten begraven te worden dienen blijkbaar een pak meer te betalen dan een inwoner van Diksmuide. Dit is op het einde niet echt loyaal. Kan er geen coëfficient gemaakt worden ?

Punt 14: TVMS - Jan Van Acker

De dienstverlenende vereniging heeft tot doel de studie, de organisatie en de promotie van ondersteunende diensten op het vlak van logistiek, projectorganisatie, aankoop, facility management, HRM, infrastructuurmanagement, ICT, service management en aanverwante en de uitvoering ervan ten behoeve van de deelnemers.
Als we dit goed begrijpen kan een deelnemer van dit project beroep doen op intergemeentelijke diensten om een en ander te realiseren. Dus in plaats van met eigen middelen iets te regelen, kunnen we beroep doen op een overkoepelende service waardoor wellicht de service goedkoper wordt
Het doet een beetje denken aan een supermarkt die met verschillende vestigingen de prijs voor de consument kan doen dalen. Of een multinational die door zijn grootschaligheid goedkoper kan op de markt komen en toch meer winst maken.
We hebben daar vragen bij:
- Zijn er garanties dat de lokale bevolking die dezelfde diensten verleent, bvb op ICT, logistiek enz.. niet over het hoofd wordt gezien?
- Wordt de lokale economie niet buitenspel gezet?
Deze morgen was er een bericht van OXFAM, toch een onverdachte bron, dat multinationals door hun praktijken miljoenen mensenlevens verloren gaan omdat miljarden belastingen euro’s, die de multinationals behendig weten te ontwijken, in de zakken van aandeelhouders verdwijnen. euro’s die anders voor betere doelen beschikbaar zijn,
De woordvoerster besluit met de vraag naar de overheden om meer actie te ondernemen.
Het kan toch niet de bedoeling van een gemeentelijke overheid zijn om die weg op te gaan

Bijgevoegd punt: Kerk Lampernisse - Marc Deprez

Idee2006 heeft nooit onder stoelen of banken gestoken, dat wij een koele minnaar zijn van de herbestemming van de kerk van Lampernisse als urnenkerk. Wij streven immers naar uniformiteit op de begraafplaatsen (conform begraafplaats De Warande in Torhout). De geboorte en de dood zijn voor iedereen gelijk. Na de geboorte hangt veel af in welk nest men belandt! Wij vrezen in de toekomst Middeleeuwse toestanden, waarbij de beter-begoeden, rijken in de Kerk werden begraven. Idee2006 ijvert om de Kerk in Lampernisse, net als Sint-Jacobskapelle te behouden voor de eredienst, gezien het pittoreske, idyllische van het dorp, mede door toedoen van de komgronden. Maar het Diksmuids college van burgemeester en schepenen heeft dus een aanvraag ingediend bij het bisdom om deze kerk te herbestemmen als urnenkerk met een desaffectatie tot gevolg!
Hierbij vraagt Idee2006 de hoofdelijke stemming om de Kerk van Lampernisse NIET te ontwijden. Wij vragen ook de hoofdelijke stemming om de Kerk van Lampernisse te behouden voor de erediensten . Verder willen wij weten hoe deze kerk eventueel zal ingevuld worden met naast een urnenplaats een dorpshuis. Hoe moet het langs de buitenkant, gezien het fenomeen van erfgoed? Moeten alle symbolen van religie verdwijnen voor de herbestemming als urnenkerk?
Tweede deel
Is er overleg gepleegd met het bewonersplatform omtrent dit nieuwe plan?
Ik ben niet beroerd om toe te geven, dat ik meermaals in Lampernisse ben. Idee2006 luistert naar de mensen! Is men in Lampernisse vragende partij voor een Stille Gebedsruimte, wanneer het voorliggend plan zou worden uitgevoerd? Is de kerkfabriek van Lampernisse akkoord met de desaffectatie? Er dient immers gestemd te worden binnen de kerkfabriek! Waarom geen lokale volksraadpleging of enquéte zoals de mensen van de stationsbuurt dit hebben bewerkstelligd? Uiteraard is een volksraadpleging voor deze meerderheid not amused en zelfs taboe. De Diksmuideling heeft dit reeds tweemaal aan de lijve moeten ondervinden.
gaan. De BTW wordt al omzeild, nu dit…

Mondelinge vragen - Katleen Winne

1) Vorige gemeenteraad hekelden we de signalisatie, communicatie en coördinatie van de werken in het kader van het afsluiten van de Maria Doolaeghestraat. Vlotjes werd de tijdsduur van afsluiten van 1 week naar 3 weken, naar 3 maanden getrokken. Het werd een heftig debat. De paraplu werd opengetrokken. We twijfelen niet aan uw goede bedoelingen, maar we moeten willens nillens wel ons plan trekken met het resultaat. Het is te wijten aan de gebrekkige communicatie van de andere spelers. In de pers vernemen we dat het dan toch het bestuur was die deze beslissing nam en niet AWV. Graag verduidelijking.
2) De werken thv de markt schieten goed op. Het wordt dan ook duidelijk hoe breed de straat wordt. Zwaar vervoer zal geweerd worden, maar kan o.i. niet volledig vermeden worden. Hoe moeten daar 2 zware vehikels elkaar kruisen ?
3) Wat betreft de signalisatie : op de borden in de Laure Fredericquelaan staat t.e.m. 25/10/2017
4) Wat betreft de veiligheid voor de fietsers verbetert het er ook niet op. Het wordt erg slijkerig. Wordt daar iets aan gedaan ?
5) Wat betreft het doorrijden bij de borden uitgezonderd plaatselijk verkeer. In oktober 2015 werd in de GR gevraagd plaatselijk verkeer goed te keuren in de Rousdammestraat, ik vroeg toen hoe dit gecontroleerd kon worden. Toen werd geantwoord dat dit niet gecontroleerd werd. Wordt dit nu gecontroleerd of gedoogd ? Sommige burgers krijgen zware boetes in relatieve onwetendheid. Kan er duidelijkheid geschept worden.