Gemeenteraad 30/11/2009

Punt 8 en punt 9: Aanvullende gemeentebelasting op personenbelasting en gemeentelijke opcentiemen op onroerende voorheffing : aanslagjaar 2010

Idee2006 zal zich onthouden. Meer uitleg bij de bespreking van budget 2010

Punt 10: financiële nota dj 2010 en beleidsnota - Marc Deprez

Beste collega’s,
Uit de beleidsnota en de synthesenota kan men toch het volgende afleiden.
- Sinds 2006 heeft deze coalitie een meerinkomst van 633.159 euro aan opcentiemen op
de onroerende voorheffing
- Idem voor de personenbelasting met een meerontvangst van 606.475 euro.
Vandaar ons stemgedrag bij punt 8 en punt 9. In 2000 kende de stad Diksmuide een gigantische schuldenberg, meer bepaald een miljard oude Belgische franken. De toenmalig en huidig schepen van financiën was genoodzaakt de belastingen fors te verhogen om de meubelen te redden. Vooral de opcentiemen en de personenbelasting werden als de hoogste van Vlaanderen beschouwd. De schepen verwoordde deze belastingsverhoging als “De fameuze Laridonbelasting”, waarbij de C.D.&V, de Sp.a vertaalde als synoniem voor “Seurynck pakt alles”! Wellicht delen deze partijen vandaag de dag deze meningen niet meer of herinneren zij zich dit niet meer.
Bovendien stijgt het gemeentefonds nog maar eens met 300.000 euro.
Het dividend voor aardgas wordt verdubbeld nl. met een bedrag van 165.000 euro.
Bovendien int men bijkomende nieuwe belastingen via de toerismebelasting en vooral niet vergeten, de belasting op de rug van de vereniging via het uitleenreglement.
Ik geef je het op een blaadje. Volgend jaar, twee jaar voor de verkiezingen zal men de opcentiemen reduceren. Uit de cijfers blijkt, dat dit beleid de brave Diksmuidse belastingsbetaler zand in de ogen zal strooien en met een kluitje in het riet zal sturen, gezien de indexering, die gelinkt is met de opcentiemen!!!
En toch rammelt deze begroting
In 2010 zal dit beleid investeren voor een bedrag van 14.563.578 euro. Dit is een hoog bedrag. Dit beleid is nu reeds bezig met de voorbereiding van de verkiezingen in 2012. Voetpaden wordt heraangelegd of vernieuwd voor een bedrag van 750.000 euro. In 2011 en 2012 wellicht niets meer in het budget. Dit is vanuit het oogpunt opdat deze uitvoeringen allemaal vers in het geheugen zouden liggen van de kiezer.
Anderzijds stel ik vast, dat de evolutie van de schuld toch wel de wenkbrauwen doet fronsen. In 2010 zou de stadsschuld 19.689.614 bedragen, in 2011, 21.989.722, in 2012, 29.312.214 ( dus weer meer dan 1 miljard oude Belgische franken) en met een uitschieter in 2014 van liefst 32.591.290 stadsschuld. Tot overmaat van ramp, verkoopt dit beleid zijn volledig patrimonium, waarbij de volgende generatie het slachtoffer is.

Beste collega’s, Diksmuide boert achteruit met dit beleid. Heeft duidelijk geen visie. Denken we maar aan de vele begrotingswijzigingen!
Welke maatregelen zal deze coalitie treffen om deze schulden te milderen of te reduceren?
En top of the bill heeft de C.D.&V-SP.a coalitie in de vorige gemeenteraad een kapitaalsverhoging met de centen van de Diksmuidse belastingsbetaler bij Dexia door de strot geduwd , waarbij er weinig of geen garanties zijn, dat Dexia zijn belofte zal kunnen nakomen nav zijn dividenden. Pure speculatie is dit met het Diksmuidse belastingsgeld. Woensdag a.s 2 dec is er een vergadering gepland voor het LOK ( Lokaal kinderopvang Diksmuide). Daar wordt de toekenning van het budget 2010 besproken en vandaag wordt het budget reeds goedgekeurd. De wereld op zijn kop en getuigt van weinig respect.
Verder vindt Idee2006 geen spoor voor de invulling van de Kerk van Kaaskerke? Wat zal er daarmee gebeuren?
We vinden ook niets terug voor een nieuwe gemeenschapszaal in Stuivekenskerke. Nochtans een verkiezingsbelofte.
En misschien nog een idee. Met de volgende begrotingswijzing zouden wij vragen werk te maken van de Beerststraat, daar wij toch moeten vaststellen, dat meer dan 4/5 van de bewoners vragende partij zijn voor de vernieuwing van het wegdek. Hier kan je toch niet doen, alsof je neus bloedt.
Verder lees ik in de beleidsnota, dat Diksmuide een leefbare, sociale stad moet worden. “Dorps-; straat- en wijkfeesten zijn belangrijk voor het versterken van het sociaal contact en het versterken van de sociale samenhang. Waarom pakt dit beleid dan in godsnaam uit met een uitleenreglement, die een molensteen is aan de nek van de verenigingen en de vrijwilliger?
Tot slot lees ik in de beleidsnota van 2010 onder het item godsdienst en filosofische moraal “Doel 3 : Enkele bestaande begraafplaatsen kunnen op termijn gesloten worden (Keiem, Leke, Vladslo) en stilaan als oord van stilte en rust in de dorpscentra (park) ingericht worden”. Dit is een heel gevoelige materie en hierbij betreur ik nogmaals dat er geen enkel contact is geweest met de nabestaanden.

Punt 12: wegen- en rioleringswerken Houtlandstraat en t’ Nachtegaaltje - Marc Deprez

Idee2006 heeft altijd de druk op de ketel gehouden voor de vernieuwing van deze wegen. Wij hebben meermaals tijdens verschillende gemeenteraden erop aangedrongen dringend werk te maken van de vernieuwing van deze wegen. Voor onze partij was dit prioriteit. Zie ons programma op de site van www.idee2006.be. Het huidig beleid heeft lang getalmd met dit dossier. Nochtans verkondigde de schepen van openbare werken en landbouwwegen met veel poeha in de pers dat de werken gingen starten in 2007. Achteraf werd het dossier opnieuw in de koelkast gestopt, zogezegd in afwachting van de subsidies van de Vlaamse Milieumaatschappij.
Men zal nu toch starten met de werken en gelukkig maar, zonder subsidies van de Vlaamse Milieumaatschappij en tot overmaat van ramp is er intussen heel wat schade berokkend aan huizen langs de Houtlandstraat. De werken zullen wellicht aanvangen in 2010 en de voltooiing kennen in 2011, een jaar voor de verkiezingen. Dus opnieuw in functie van de gemeenteraadsverkiezingen in 2012. De bewoners van de Houtlandstraat en ’t Nachtegaaltje verdienen inderdaad beter!

Punt 16: LOK Motivatiepremie - Katleen Winne

“Motivatie “ wordt door Van Dale omschreven als het geheel van factoren waardoor gedrag gestimuleerd wordt. Een motivatie van 30 grote broden lijkt ons echter geen motivatie om met lokale kinderopvang te beginnen.
Het is een gebaar die wij zeker ook willen maken. Het is echter geen oplossing voor het tekort aan kinderopvang
Van gebaren en motivatie-premies gesproken....
Ook andere groepen zouden deze ‘motivatie’-premie als gebaar evenzeer kunnen gebruiken. Denken we bijvoorbeeld aan de mantelzorg, de jeugdleiders, ....

Punt 19: Beautitude - Katleen Winne

Welke attitude neemt het stadsbestuur inzake het geschonkene ?
Een deel van het geheel ...Worden er expositieruimtes voorzien ?
De mooie tentoonstelling van kalligrafie in de bib zit letterlijk krap in de beschikbare ruimte..
Zijn er in de toekomst ruimtes voorzien om beeldende en grafische kunsten meer ruimte te geven ?

Schriftelijke vraag naar houding van stadsbestuur t.o.v. de windmolens in Kaaskerke - Jan

Nu de bestendige deputatie een negatief advies heeft gegeven en de milieuvergunning voor het bouwen van vier windmolens in Kaaskerk heeft geweigerd, wat is de houding van het CBS?
Bijgevoegd punt : plan otter-bis voor de Handzamevallei?

Marc Deprez

Onlangs heb ik gelezen, dat raadslid en toekomstig schepen Peter Bossu opteert voor een plan otter-bis voor de Handzamevallei analoog met het Blankaartbekken.
Wat behelst dit plan?
En heeft dit gevolgen voor de landbouw, gezien de landbouwer het vandaag de dag niet onder de markt heeft. Nog meer beperkingen is heel nefast voor de landbouwer. Bovendien is Diksmuide reeds rijk aan natuurgebieden. Denken wij maar de Viconiaputten, Komgronden van Lampernisse, Waleweiden, Ijzer- en Handzamevallei. Ik geef ruiterlijk toe, dat dit idyllische plaatsen zijn, maar eens is toch de streep bereikt. De Diksmuidse landbouwer heeft al heel wat moeten slikken!
Als ik het plan van “De Bron” goed nalees, dan stel ik vast dat de negen actiepunten voor De Handzamevallei toch wel een serieuze impact zullen hebben voor de landbouw. In budget 2010 is er 20.000 euro door dit beleid voorzien voor de aankoop van gronden door

natuurpunt. Voor beheersovereenkomsten naar de landbouwer toe, doet Diksmuide geen duit in het zakje van de landbouwer. Dit is discriminerend.
Bovendien betreur ik ten zeerste, dat hier opnieuw een ballon wordt opgelaten, maar niemand weet waar die zal landen. En tot overmaat van ramp is de landbouwraad opnieuw gepasseerd, net als bij de goedkeuring van het Grup Blankaart.
Overstromingen voorkomen !
Dan zal men het huidig waterpeil zeker niet mogen verhogen.
Rechtgetrokken grachten opnieuw in zijn oorspronkelijke staat herstellen, zorgt voor een veel tragere doorstroming van het water, wat dan de overstromingen in Handzame en Kortemark in hand zal werken. Bijkomende pompen installeren bieden wellicht een solide oplossing