Gemeenteraad 30/11/2015

Punt 6: Uitbreiding sportcomplex De Pluimen Vrijwaringsovereenkomst Leidend Ambtenaarschap - Marc Deprez

Idee2006 blijft zijn bedenkingen hebben over deze samenwerking met een watermaatschappij. Een beroep doen op een autonoom gemeentebedrijf, zoals in vele steden en gemeenten, zou een beter uitgangspunt zijn.

Punt 7: Toekennen van een toelage aan diverse verenigingen - Marc Deprez

Idee2006 blijft op zijn honger zitten. Wij hebben niets tegen de “zomerse vrijdagen”. Integendeel, maar wij dringen erop aan dat de horecazaken in de dorpen ook hun graantje zouden kunnen meepikken.

Punt 10: Budget 2016 - Marc Deprez

Idee2006 zal het budget 2016 niet goedkeuren. Dit wordt inderdaad het college van burgemeester en schepenen van lintjes knippen in het verkiezingsjaar 2018 en dat zich pijnlijk manifesteert in stemmenronselarij en met een nefaste repercussie voor de brave Diksmuidse belastingsbetaler.

Meer dan 15 miljoen euro investeren
Kers op de taart : de bouw van een nieuwe sporthalle en een nieuw zwembad. Kostprijs 12 miljoen euro. De hamvraag klinkt : kan je dit op vandaag verkopen aan de burger in tijden van crisis, besparingen? Dit sportcomplex klinkt als muziek in de oren. Sport is entertainment, gezond en impliceert een creatieve vrijetijdsbesteding om ondermeer het rondhangen van jongeren te beperken.
Maar zullen de tarieven stijgen? Ik lees en hoor, dat de burgemeester beweert, dat de belastingen niet zullen stijgen. De kat zal op de koord komen, wanneer men in 2018 zal starten met de aflossing van de lening voor het sportcomplex voor een bedrag van 1 miljoen euro. Dit zal men nog wel zien te overbruggen zonder de belastingen te verhogen in het verkiezingsjaar. Het is bijgevolg koffiedik kijken, als de belastingen alsnog niet zullen stijgen. Uiteraard zal deze meerderheid de schade berokkenen aan de Diksmuideling na de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Anderzijds is het wel een beetje wraakroepend, daar de sporthallen van het Sint-Aloysiuscollege en het KTA, die ook gefinancierd werden met belastingsgeld, niet meer zullen worden gebruikt tijdens de woensdagnamiddagen, avonden, weekends. Nu, dit zijn keuzes!
Ik vind ook geen spoor voor een nieuw GRUP voor de regularisatie en uitbreiding van de voetbalterreinen van SP. Keiem. Nochtans heb ik op de sociale media gelezen, dat de sportschepen zich ontfermt over een stedenbouwkundige vergunning. Hoe kan je dit rijmen? Zogezegd checken voor een stedenbouwkundige vergunning, als je site via een Grup nog niet hebt omgevormd tot openbaar nut, recreatie….Stop met Sp. Keiem zand in de ogen te strooien.
Maar de anticlimax situeert zich ook als volgt. De heraanleg van de Grote Markt ( voor de derde maal in 50 jaar) met een voorliggend ontwerp, waarbij 110 parkeerplaatsen zouden verdwijnen, zonder een alternatief in de nabije omgeving. Een ondergrondse parking, desnoods een torenparking op de site van de boterhalle, geraamd volgens sommigen op 3.000.000 euro, anderen beweren 5.000.000 euro, zouden soelaas kunnen bieden, maar deze meerderheid blijft halstarrig weigeren. De winkeliers, horeca, banken, apotheker… betalen op vandaag ook de torenhoge belastingen, maar zullen de das worden omgedaan omwille van het ontbreken van voldoende parking. Een mes, dat voor de winkeliers, banken, horeca, apotheker,… bijgevolg tweemaal heel diep zal snijden.

Politie

De dotatie voor zone Polder behelst op vandaag een bedrag van 1.476.754 euro. Met de terreurdreiging zullen de lokale overheden ook nog een tandje moeten bijsteken. Dit betekent uiteraard in de toekomst een verhoging van de dotatie.
Wij vinden ook geen budget voor straathoekwerk. Nochtans van vitaal belang in het kader om radicalisering, extremisme, … in te dijken. Dit is ook investeren in preventie voor alcohol en drugs.
Een voorbeeld : Hans Bonte heeft ook nog gefungeerd als straathoekwerker in de regio van Brussel. Hij is van opleiding licenciaat sociologie en politieke wetenschappen.
Patrick Dewael zegde ook in een bepaald debat. Naast repressie gaat men in de toekomst lokaal vooral moeten investeren in preventie, met name in straathoekwerk
Mondelinge vraag nav de vraag van Johan Debruyne over de kleine windmolens Marc Deprez

Idee2006 blijft op dezelfde nagel kloppen. Wij zijn sinds jaar en dag de grote pleitbezorger voor de inplanting van kleine windmolens
Opmerking : 600.000 euro voor een noodgenerator in het ocmw-gebouw. Je kan al heel wat kleine windmolens inplanten voor dit bedrag!
In het kader van de klimaattop kan niet alleen de verschillende regeringen tot een akkoord komen, maar ook zelfs de gemeenteraad van Diksmuide kan geen consensus bereiken. Iedereen heeft de mond vol over duurzame energie en de fossiele brandstoffen moeten worden geweerd. Maar deze meerderheid vindt altijd een stok om te slaan. De argumenten ruimtelijke impact, geluidshinder, schaduwslag,… houden echter geen steek. Zonnepanelen hebben immers heel wat wijken, regio’s,… ontsierd.
Idee2006 vraagt hierbij nogmaals met aandrang om spoedig werk te maken voor de inplanting van kleine windmolens, daar Diksmuide geselecteerd werd als pilootgemeente.

Vluchtelingen - Jan Van Acker

Er zijn nog vele vragen die leven in verband met de vluchtelingen:

 1. Wie zijn ze: is er enig zicht op wie deze mensen zullen zijn: alleenstaanden, gezinnen, kinderen, ouderen…
 2.  Medisch:
  a. zijn ze gescreend,
  b. worden de lokale hulpverleners ingeschakeld en hoe zal dit verdeeld worden?
  c. Wie zal de kosten betalen?
 3. Onderwijs: wie zal dit op zich nemen
 4. Veiligheid: zal er voldoende controle zijn?
 5. Integratie

Werkgroep samengesteld: wie zetelt daarin?