Gemeenteraad 31/01/2011

Punt 3: Openbare markt: wijziging reglement

Onze fractie steunt iedere maatregel die bedoeld is om de maandagvoormiddag- en de zaterdagnamiddag markt te behouden en te stimuleren in Diksmuide. In verband met de voorliggende wijziging van dit marktreglement willen we hierover enkele vragen stellen:

1. Er wordt een wijziging voorgesteld inzake de percentages, met als doel dat er voor het segment voeding ten minste twee gelijkaardige uitbatingen deelnemen aan de markt. - Is er dan op vandaag een artikel dat dit verbiedt?- Is deze wijziging besproken met het markcomité?

2. Betreffende de organisatie willen we ook vragen hoeveel abonnementen er op vandaag zijn toegekend per categorie en wat daarvan de aanwezigheidsgraad is op vandaag? Is er een consequentie voor wie wekenlang afwezig blijft?

Punt 4: concessie exploitatie multifunctioneel gebouw Markt
Punt 6: Aanpassen retributiereglement blauwe zone… - Katleen Winne

De invoering van de halve blauwe zone verloopt niet bepaald gesmeerd…Aanvankelijk was het weer de zogezegde boosdoener.Uiteindelijk zijn er bij de uiteindelijke uitvoering nog heel wat hiaten.‘De kaas met gaten’ werd al door de pers van onze boterham gehaald. Ik wil ze wel herhalen… Wie vanuit de Vaartstraat de GB jacquesstraat inrijdt, ziet geen blauwe- zone- bord. Wie vanuit de Stovestraat de GB Jacquesstraat inrijdt evenmin.De bevolking wordt zoet gehouden met het uitstellen van de retributiemaatregelen tot 1 maart.Vanuit de oppositie mogen we verwachten dat de samenwerking met de ervaren firma vlotter zou mogen verlopen. Het woord amateurisme is vaak hoorbaar bij de bevolking. Het stadsbestuur verdient beter.Laten we hopen dat de controle van de blauwe zone beter zal geschieden dan de installatie.Een halve controle over een halve blauwe zone zal het systeem ondermijnen.We zijn weliswaar verheugd met de uiteindelijk, al héél lang lang gevraagde invoering van de maatregel.De impact is toch al duidelijk merkbaar. Mogen we aandringen op de spoedige ontwikkeling van de randparkings !

Bijgevoegd punt: Villa Vanthilt naar Diksmuide - Marc Deprez

Via de media vernemen wij dat het schepencollege vragende partij is voor de komst van Villa Vanthilt voor een bedrag van 100.000 euro naar Diksmuide. Er zijn inderdaad verschillende gegadigden, maar er kan maar een iemand uitverkoren zijn. Op het eerste zicht vormt dit geen probleemIdee2006 schrikt zich nogal een hoedje over de vraagprijs van 100.000 euro. Bovendien is deze vraagprijs verdubbeld in vergelijking met 2009, waarvoor de Stad Gent dan 50.000 euro diende op te hoesten voor hetzelfde programma. Dit is een verdubbeling in twee jaar tijd. Wetende dat de VRT reeds het productiehuis “De Mensen” van Villa Vanthilt een fikse vergoeding betaalt en daarbovenop gaat hetzelfde productiehuis nog eens shoppen bij de gemeenten en steden. De VRT ontvangt een dotatie van de Vlaamse overheid van meer dan 300 miljoen euro op jaarbasis en dan nog eens shoppen bij de gemeenten of steden. Dit impliceert tweemaal aankloppen bij de belastingsbetaler.

Collega Bart Tommelein, fractieleider in de Vlaamse regering heeft deze gang van zaken terecht aangekaart in de Vlaamse regering. En hij werd gesteund door partijgenoten van de burgemeester met name Carl Decaluwé (Stad Kortrijk) en Johan Verstreken. Bovendien fronst schepen Lieve Van Daele van de stad Sint-Niklaas eveneens C.D.&V de wenkbrauwen bij dit Amerikaans opbod. Ik citeer letterlijk uit Het Laatste Nieuws van 26 januari 2011 “ Het stadsbestuur van Sint-Niklaas heeft zich officieel kandidaat gesteld voor de talkshow Villa Vanthilt. Het gaat echter om een symbolische kandidatuur, daar Sint-Niklaas niet wil ingaan op de meerprijs. Zij willen 75.000 euro ophoesten en vragen hierbij dat de steden niet tegen elkaar zouden opbieden.” Wat is de zienswijze hierbij van de burgemeester?Ik heb mijn neus eens aan het venster gestoken van de Stad Gent en de Stad Kortrijk2009 : Stad Gent. Villa Vanthilt voor een bedrag van 50.000 euro op het Sint-Pietersplein.

De respons was voor het stadsbestuur echter onvoldoende en bovendien wilde het productiehuis voor het jaar 2010 een bedrag van 75.000 euro. Dit was de spreekwoordelijke druppel, die voor de Stad Gent, de emmer deed overlopen.2010 : Stad Kortrijk voor 75.000 euro ( dus 25.000 euro meer). Voor het gedeelte van de markt heel tevreden, maar de opmerkingen en tussenkomsten van collega Bart Tommelein in de Vlaamse regering bewijzen dat de Stad Kortrijk warm en koud tegelijk blaast. Idee2006 vraagt hierbij dat het schepencollege toch eens contact zou opnemen met de steden Gent, Kortrijk, Sint Niklaas En nu onze vragen of opmerkingen voor het college van burgemeester en schepenen van de Stad Diksmuide nav de kandidatuur voor villa Vanthilt;

1) 100.000 euro voor de Diksmuidse belastingsbetaler lijkt voor ons toch wel heel veel. In 2005 uitte schepen Bailleul bakkenvol kritiek in een weekblad nav het kostenplaatje van het natourcriterium. Het natourcriterium vertaalde zich in dagenlange promotie van de Stad op verschillende tv-zenders, dag- en weekbladen. 20.000 mensen vonden de weg naar Diksmuide, door toedoen van het natourcriterium. De Stad zorgde voor een dotatie van 20.000 à 25.000 euro. De onderhandelingen zijn in 2010 afgesprongen en bijgevolg verdween het natourcriterium. En 100.000 euro zou wel kunnen voor villa Vanthilt! Dit is een kaakslag voor de vzw natourcriterium

2) Volgens de ingewonnen inlichtingen moeten naast die 100.000 euro alle nutsvoorzieningen gratis zijn.Inname van openbaar domein. In Gent kende de constructie van villa Vanthilt een oppervlakte van meer dan 1400 vierkante meter. De markt van Diksmuide kent een oppervlakte van 4950 vierkante meter, waarvan 810 vierkante meter rond het standbeeld niet fungeert als parkeerruimte. Dit impliceert dat de kleine helft van de markt gedurende 30 dagen zal ingenomen worden door villa Vanthilt. De gewone burger, die gebruik maakt van het openbaar domein nav renovatiewerken of de bouw van een nieuw huis dient na 5 dagen belasting te betalen voor de inname van openbaar domein.

3) Voor de kleine middenstander (bakker, beenhouwer, kledingszaak,juwelier,…) vormt villa Vanthilt wellicht een hypotheek, door toedoen van de inname van de kleine helft van de markt gedurende 30 dagen. Nochtans heeft de C.D.&V in 2006 een enquéte gehandhaafd, waaruit bleek dat de markt teveel werd ingenomen voor evenementen.

4) En wat met De Kaai, Het Schoolplein, … dorpen, verenigingen,…Villa Vanthilt is goed voor de horeca van het centrum. Maar De Kaai, Het Schoolplein,…, de dorpen en de verenigingen blijven in de kou staan.De feestcomité ’s en andere verenigingen van de dorpen worden geconfronteerd met billijke vergoeding en een uitleenreglement. De ongelijkheid neemt alsmaar toe.

5) En wat met de begroting? In het budget van 2011 is er 8000 euro voorzien ivm een alternatief voor het natourcriterium. Dit betekent bijgevolg een budgetswijziging van liefst 92.000 euro. Wie kan dit nog volgen?

Twee mondelinge vragen - Marc Deprez
1) wegenwerken in de Houtlandstraat en ’t Nachtegaaltje

Normaal gezien gingen de werken in de Houtlandstraat en ’t Nachtegaaltje voltooid zijn tegen eind september 2010. De start van de werken : 3 mei 2010, uitvoeringstermijn : 90 werkdagen ( intussen al vermeerderd met 20), voorziene einddatum : september 2010Volgens het schepencollege zouden op 30 november reeds 80 werkdagen verstreken zijn. Dit betekent : 80 werkdagen in 7 maanden. Dit stemt tenminste toch tot reflectie! Tot overmaat van ramp werd halfweg december de waterleiding hersteld. Dit had tot gevolg, dat sommige bewoners maar liefst 12 dagen zonder terug stromend stadswater moesten stellen.

Graag een woordje uitleg aub.

2) bezoek ambassadeur van de Verenigde Staten van Amerika op donderdag 27 januari 2011

Waarom werd de voltallige gemeenteraad niet uitgenodigd nav het bezoek van Howard Gutman? Uiteraard moet de Stad vereerd zijn dat de ambassadeur Diksmuide uitkoos voor een kort bezoek. Er zijn 25 raadsleden democratisch verkozen en het lijkt Idee2006 meer dan logisch, dat de voltallige gemeenteraad bij dergelijk hoog bezoek werd uitgenodigd.- Welke criteria worden er gehanteerd om iemand, die nochtans was uitgenodigd, te weigeren om aanwezig te zijn.De persoon in kwestie, tevens journalist, werd zelfs met een politiebevel geconfronteerd door toedoen van de burgemeester.Nochtans heeft betrokkene geen gerechtelijk verleden. Integendeel, hij is grote pleitbezorger van vrede en verdraagzaamheid op alle vlakken. Bovendien is betrokkene tewerkgesteld in de rechtbank van koophandel, wat naar mijn mening impliceert dat betrokkene eigenlijk onbesproken is.

Graag een woordje uitleg aub.