Gemeenteraad 31/03/2008

Punt 1: goedkeuring verslag vorige zitting - Marc Deprez

Ik heb nog geen schriftelijk antwoord gekregen , als de dotaties al dan niet hoger zijn in vergelijking met de vorige legislatuur. Misschien werkt de laptop van de schepen niet, of kan hij er niet mee werken. In de vorige gemeenteraad heeft de schepen voor Kerkfabrieken mij ten onrechte als dief bestempeld. Excuses van de schepen zouden hier op zijn plaats zijn, maar ik koester geen illusies. Misschien kan de schepen naar de biecht gaan, om zijn zonde te laten vergeven. Voor het overige zal ik het laten voor wat het is. Ik ben geen rancuneus man en ik wens deze valse beschuldiging dan ook met de mantel der liefde te bedekken.

Toch geen erediensten in de Kerk van Kaaskerke, niettegenstaande de schepen dit beloofde. Zelfs geen archief in de Kerk volgens een bepaalde krant. Wat zal de bestemming dan uiteindelijk zijn van deze Kerk?

De vraag dat iedere fractie zou vertegenwoordigd zijn in het centraal Kerkbestuur. Welke stappen zijn er reeds gezet?

Idee2006 zal zich onthouden bij de goedkeuring van het verslag, daar de antwoorden nav de meerjarenplanningen van de Kerkfabrieken heel vaag zijn en bovendien hebben wij nog geen schriftelijk antwoord ontvangen.

Punt 2: centrummanagement - Marc Deprez

Geachte voorzitter, collega’s,

De jaarrekening, actieplan en begroting van het centrummanagement roepen bij ons heel wat vragen op. Wat ons meteen opvalt, is dat twee van de drie partijen, die in deze samenwerkingsformule betrokken zijn, voor het boekjaar 2007 hun lidgeld nog niet betaald hebben. Nochtans stond het lidgeld op de begroting 2007 en is het lidgeld ook voorzien op de begroting 2008, maar van betaling is geen spoor. Moeten wij hieruit concluderen, mijnheer de voorzitter, dat deze partijen niet meer tevreden zijn over de gang van zaken binnen het centrummanagement, nadat eind vorig jaar, op z’n zachtst uitgedrukt, de ziel uit dit hele project verdween in de figuur van Claude Vindevogel ?

Getuige hiervan de afgelopen Paasfoor. Zonder afbreuk te doen aan de inzet van de medewerkers van de dienst evenementen, hebben heel wat jongeren enorm ontgoocheld gereageerd op de afwezigheid van aangekondigde attracties en het slechte weer was hiervan zeker niet de reden. Deze attracties hadden immers weken voordien reeds een standplaats bekomen op andere foren. Bij mooi paasweer was de ontgoocheling alleen maar groter geweest. Ook de handelaars voelen zich in het ootje genomen. Het foorreglement werd volledig aan de laars gelapt. In het foorreglement staat duidelijk de duur van de paasfoor omschreven, doch na de familiedag op dinsdagmiddag was op woensdagnamiddag nog steeds een deel van de markt ingenomen door foorreizigers en dit zelfs tot zondagavond! Wie heeft deze beslissing genomen en waarom werd dit niet aangekondigd in het programma? Als U zo een aantal foorkramen bevoordeelt, door een week langer een standplaats te laten innemen, wat dan met de foorkramen, die hiervan niet kunnen profiteren, wegens andere kermis? Waar staat in het reglement dat U zomaar de duur kan verlengen, en als U dan toch een paasgeschenk wil uitdelen, ware het dan niet beter geweest de standgelden te behouden, in plaats van te verhogen?

Welke partij schreeuwde de afgelopen jaren van de daken, dat er teveel evenementen op de Grote Markt plaatsvonden en er te weinig parkeerruimte was? Welke politieke partij beloofde in haar verkiezingscampagne dat de Grote Markt voortaan gespaard zou blijven van overbodige evenementen? Wat is de meerwaarde van die paar kermiskramen op de Grote Markt voor het product “Diksmuide”? Wat is nog langer het belang van een werkgroep als “handelend Diksmuide” waar U volgens uw verslag van de laatste zitting duidelijk maakte dat er maximaal rekening zou gehouden worden met de wensen van de handelaars rond de Grote Markt om een minimale hinder te hebben inzake ingenomen parkeerruimte? Wat baat het dan dat U de foorreizigers aanspoort hun privéwagen weg van de Grote Markt te parkeren, als U ongevraagd een week langer kermis toelaat? Het zoveelste kiezersbedrog op rij.

Dit voorbeeld halen wij aan, omdat de hele concept rond centrummanagement in eerste instantie draait rond de promotie van het product “Diksmuide” en iets promoten wat er niet is, in dit geval, de sensationele attracties op de paasfoor, is bedrog voor al wie deze info leest in de folder, die in het volledige kanton werd verspreid en tevens bedrog tegenover alle adverteerders. Met andere woorden, de zin van het verspreiden van dergelijke promotiefolders houdt hiermee op. Het belooft voor het komende seizoen en jaren.

Vandaar onze enorme bezorgdheid omtrent het project centrummanagement en onze concrete vraag, wie op vandaag binnen dit overlegplatform het initiatief neemt om het product “Diksmuide” actief te promoten en de concrete acties uitwerkt. Het actieplan is een copie van wat we vorig jaar hebben voorgeschoteld gekregen en het lijkt ons nogal hypocriet om vandaag een actieplan goed te keuren, waaraan niemand concreet werkt. Wij betreuren niet alleen, dat de stad in deze op haar lauweren rust, maar wij vinden het ook tegenover de deelnemende partijen getuigen van weinig respect en zeker tegenover alle handelaars. Net zoals in andere zaken, moeten we vaststellen, dat de klok wordt terug gedraaid.

De personeelsleden van de dienst evenementen verdienen in deze een pluim voor hun inzet, maar zonder een centrummanager, is er gewoonweg geen centrummanagement en in deze zullen de succesvolle realisaties van de gewezen centrummanager verdwijnen als sneeuw voor de zon als het stadsbestuur niet snel ingrijpt. Wij onthouden ons dan ook volledig in deze.

Punt 3: Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Diksmuide - goedkeuring kostenraming, lastenboek en wijze van gunnen - Katleen Winne

We kunnen enkel toejuichen dat er in de toekomst met zorg en visie zal omgegaan worden met het dynamiseren van het ‘uitzicht’ van de waardevolle wederopbouwarchitectuur van de binnenstad.

We hopen dat in afwachting van de bindende voorwaarden geen zware verminkingen meer worden doorgevoerd. Gezond verstand blijft dan ook noodzakelijk bij de veranderingen die thv van de niet inbegrepen zone evenals de uitgesloten dorpskernen zullen geschieden.

Punt 6: vervanging kleurenkopieermachine - Marc Deprez

Wat een kostprijs van 115.000 euro. Je kan voor dat bedrag een dure auto kopen. Wanneer werd de huidige machine aangekocht? Is dit nu reeds versleten? Hoeveel kleurenkopies worden er gemaakt bij de Stad? Is er een vergelijking gemaakt met de privé-sektor?

Marc Deprez punt 8 : bouw nieuw ontmoetingscentrum in Esen

250.000 euro hoger dan de raming. Liefst de helft meer dan geraamd. Je kan er een villa mee bouwen. Dit voor wat meer bergruimte.

400.000 euro voor de bijkomende kleedkamers op het sportpark. De schepen bevoegd voor sport, jeugd en onderwijs doet het geld van de Diksmuidse belastingbetaler smelten als sneeuw voor de zon.

Ik suggereer nu nogmaals. Waarom hanteert men geen vzw's, opdat men met investeringstoelagen zou kunnen werken. Het kostenplaatje van dergelijke projekten, zou heel wat goedkoper worden.

Telkens via begrotingswijziging. De begroting zal ontsporen. Wanneer men op hetzelfde elan verder doet, moet men inderdaad al zijn patrimonium verkopen (ocmw-gronden en -huizen, museum, sluiting bibliotheek Woumen en Oostkerke) en een vervloekt uitleenreglement handhaven voor de verenigingen. Dit kan toch zo niet verder!!!

We vinden niets terug van zonnepanelen in het lastenboek. Nochtans heeft het stadsbestuur een voorbeeldfunctie.

Punt 10: Groen-en milieudienst – samenwerkingsovereenkomst 2008-2013 - Katleen Winne

Milieu als opstap naar duurzame ontwikkeling.

Als basis een 20-tal verplichtingen naleven.

Om het onderscheidingsniveau te halen nog punten bijhalen door een keuze te maken.

Wie bepaalt dan eigenlijk die keuze ?

Ons voorstel tot meedoen aan de ‘in de vuilbak’ (nalv duurder geworden vuilniszakken GR 23/9/2007) werd er ook ingegooid. We wilden niet te laat zijn met goede voorstellen cfr de gemiste kans bij de taxusinzameling.

We zouden met IDEE2006 en het gehele stadsbestuur in de toekomst willen gaan voor grootste onderscheiding voor een duurzame interactieve ontwikkeling.

Punt 14: Stedelijke openbare bibliotheek - Katleen Winne

‘Levenslang leren en lezen’ is ook ons motto. Het uitbouwen van een goedwerkende centrale bibliotheek is belangrijk. Het is echter bijzonder tweeslachtig de kwaliteit van de dorpskernen te herwaarderen en de bindende vormende kracht van een plaatselijke bibliotheek te negeren door de bibliotheek van Woumen en Oostkerke te sluiten.

We kunnen de cijfers wat betreft bibliotheekbezoek analyseren en besluiten de boeken dan figuurlijk te sluiten. We kunnen echter ook een andere visie hanteren en precies daar het bibliotheekgebeuren herorganiseren en stimuleren. Pervijze, Leke en Keiem stappen in het provinciaal Bibliotheeksysteem. Woumen en Oostkerke moeten opstappen.

De terechte kritische analyse die de dorpsraad van Woumen in een open brief uitte is klaar en duidelijk. Beloven en andere zaken beslissen getuigt niet van respect voor de specifieke adviesraden noch voor de burger.

De beloftes die gemaakt werden, geciteerd. Wie ze gemaakt heeft herinnert ze zich wel. :.

Een dorpsbibliotheek blijft zeker heel belangrijk, ook voor de jeugd”

(citaat Lies Laridon, lijsttrekker CD&V op de Algemene Dorpsvergadering 4 september 2006 – huidig burgemeester van Diksmuide)

“Moet de dorpsbibliotheek verdwijnen? Zeker niet!”,

(citaat Kurt Vanlerberghe, lijsttrekker Sp.a-open op de Algemene Dorpsvergadering 4 september 2006 – huidig eerste schepen van Diksmuide)

Welke woorden worden er nu gebruikt ?

We kunnen niet akkoord gaan met het sluiten van de Bib van Woumen.

Punt 15: Sted POB –gezamelijke aankoop van RFID voor OB Diksmuide en OB Tielt - Katleen Winne

Het stimuleren van een kwalitatief en integraal cultuurbeleid is een prioriteit. Of dit met de invoeren van een RFID-systeem behaald wordt lijkt ons minder evident. Wat is de bedoeling?

Besparen in het personeel? We weten dat er al enkele bibliotheken zijn die met dit systeem werken. Kunnen we dan niet beter hun evaluatie afwachten vooraleer hier een ‘trekkersrol ‘ aan te nemen. Het onpersoonlijk karakter, misschien een grotere drempel voor minder geautomatiseerde mensen zijn ons inziens minpunten voor dit systeem. We zijn ons bewust van de pluspunten van de selfservice (als alles goed werkt …) meer privacy, de bibliotheekmedewerkers die de handen vrij krijgen voor de begeleiding van bezoeker…als dit maar niet herleid wordt tot personeelsverschuivingen en minimumbezettingen. De verleidelijke subsidie lonkt..Maar wat is het werkelijke kostenplaatje die er aan vasthangt ?

( overschakelingen uren, evenzeer in onderhoud)…of is deze ‘barcode’ nog niet gekend ?

Of is dit een probleem voor later…na de zondvloed ?

Punt 18: stuurgroep wego: samenstelling - Marc Deprez

De nieuwe coalitie is een jaar en drie maanden oud. Nu pas vindt de samenstelling van stuurgroep plaats. Eerst dacht men een aantal fracties niet te laten zetelen in de stuurgroep. Na een klacht van de voltallige oppositie, heeft de gouverneur het gezond verstand laten primeren en zegevieren.

Maar ondertussen heeft de schepen voor drugpreventie geen enkele stap gezet. Er is geen check-up gebeurd van het horeca-label "Tof-café". Dit vanuit het oogpunt om te screnen als de deelnemende horeca-zaken zich wel houden aan de gemaakte afspraken.

Er is veel kostbare tijd verloren gegaan. Denken we maar aan het fenomeen van de nachtwinkels. Een aantal gemeenten of steden hebben voorschriften en voorwaarden gelinkt met open houden van een nachtwinkel.

Ik heb tevens de criminaliteitscijfers van de politieschool West-Vlaanderen gecheckt, die op de laatste politieraad werden voorgesteld. Daaruit blijkt dat rijden onder invloed van alcohol en drugs gevoelig gedaald is, hoewel de bevoegde schepen in 2007 de drug- en alcoholpreventie aan zijn laars heeft geveegd. De zonepolitie doet hier baanbrekend werk. Men plukt nu de vruchten van een goed beleid van de vorige meerderheid omtrent alcohol- en drugpreventie. De schepen speelt met vuur, door het preventiebeleid meer dan een jaar links te laten liggen.

Nochtans pakte de huidige schepen met veel poeha een tweetal jaren terug uit, met een studie, waaruit zou blijken, dat Diksmuide het mekka van de drugs was. Hij beloofde mij die studie na een week te bezorgen, maar we zijn nog altijd in blijde verwachting. We hadden beter en meer verwacht van de schepen, die in het verleden maar al te graag deze gevoelige snaar bespeelde.