Gemeenteraad 31/08/2009

Punt 2: OCMW-jaarrekening

Idee2006 zal deze jaarrekening niet goedkeuren, omwille van de totale uitverkoop van het patrimonium van ocmw-gronden en ocmw-huizen. De volgende generatie zal de dupe door dergelijk beleid. Wij hebben dit ook gezegd in de landbouwraad! Bovendien zijn de ligdagprijzen ook gestegen.

Punt 9: vernieuwen dak kerk Nieuwkapelle Jan

Weer wordt 400 000 euro voorzien om het dak van een kerk te herstellen. Dit is zeer veel geld. Zou het niet opportuun zijn om in een volgend meerjarenplan, bij het toekennen aan budgetten voor alle kerken, een langetermijnvisie te ontwikkelen. Deze gebouwen kunnen niet op dezelfde manier worden onderhouden. Het zijn steeds pleisters op een houten been. Er is nood aan het omvormen en een andere bestemming geven zeker van een aantal van de dorpskerken.

Punt 11: toelagen aan verenigingen - Jan

Andermaal krijgen een aantal Diksmuidse verenigingen een toelage. Andermaal hebben we daar met onze fractie enkele bedenkingen bij

Onze eerste vraag is nogmaals: welke criteria hanteert het schepencollege om te bepalen of
Al dan niet een toelage toegekend wordt?
Hoe groot deze toelage mag zijn?
Gebeurt die toekenning op eenvoudige vraag of wordt daarvoor gelobbyd, Speelt overmacht een rol of is het eerder een vorm van vriendjespolitiek? Is het criterium de uitstraling van de gebeurtenis, de impact op de stad, het aantal deelnemers,of de sociale waarde?

Wat is concreet voor deze maand de reden van de betoelaging van de paardekwekersbond van Torhout? En waarom moet Fedekam 3000 euro krijgen?
Als men toch zo graag subsidies uitdeelt, hebben we een paar suggesties

Men zou kunnen een grotere subsidie geven aan lokale verenigingen en evenementen die veel volk trekken zoals de kermis van Keiem of Esen
Men zou kunnen het gehate uitleenreglement die de verenigingen financieel zwaar belast, afschaffen
of bvb de medewerkers van speelplein Zonnestraal wat beter betalen zoals in de naburige gemeenten gebruikelijk is.
Bijgevoegde punten:

Punt 16: verdwijnen van de sleutel - Jan

Naar we vernomen hebben is de regionale antenne van de Sleutel uit Diksmuide verdwenen. Met onze fractie vrezen we dat dit verdwijnen het locaal drugsbeleid verder hypothekeert. Vandaar dit toegevoegd punt.

De Sleutel is een goed gestructureerd orgaan en een gekende naam met alle voordelen van dien

De Sleutel zorgt voor een laagdrempelige toegang werkt discreet, anoniem en efficiënt zowel in de preventie als in de behandeling van druggebruik.

Eén van de doelstellingen van het beleidsplan terzake was het financieren van de locale antenne.

Wat is hier fout gelopen en wat gaan we daar aan doen?

Punt 17: zwerfvuil in Diksmuide - Katleen

Op de GR van 27/9/2007 stelden we voor mee te werken aan de zwerfvuilprojecten (‘In de vuilbak’). Op de GR van 29/9/2008 herhaalden we de problematiek nalv het rondslingerend vuil thv speelpleinen.Een jaar later rond dezelfde periode wensen we opnieuw de aandacht te vestigen op deze problematiek. We vinden het positief dat er nu vanuit het bestuur meegewerkt wordt aan de actie ‘in de vuilbak’.

Misschien zorgt het mooie weer wel voor meer afval…of misschien zijn er te weinig vuilbakken, te klein of niet frekwent genoeg geledigd. Het rondslingerend vuil langs de mooie fietsroutes, speelpleinen, her en der plus het gebrek aan mogelijkheden om het zelf ‘in de vuilbak’ te gooien vragen om een een pragmatische maatregel. De toestand thv einde van de ‘Frontzaete thv ijzeren brug was afgelopen WE schrijnend. Een ‘proper Diksmuide’ onwaardig Hoe zit het bij eventuele overtredingen ? Wordt de GAS nu effectief ?Graag uw visie en maatregelen,

Punt 18: Windmolens op privé terreinen - Marc

Kleine en middelgrote windturbines voor KMO’s, landbouwbedrijven Idee2006 wil wel beklemtonen, dat het over kleine windmolens gaat met een maximale lengte van 15 m voor KMO, GO en landbouwbedrijven, zeker geen mastodonten. In april 2009 is er een omzendbrief via ex-minister Dirk Van Mechelen verschenen. Daarin werd de mogelijkheid gecreëerd om windmolens te installeren op bedrijfsniveau.

De hamvraag van Idee2006 is als volgt :Welke criteria worden er gehanteerd door het college van burgemeester en schepenen bij het verlenen van advies op een vraag voor het installeren van een kleine en middelgrote windturbine?Wij hebben lucht gekregen, dat enkele aanvragen ongunstig werden geadviseerd door het huidig schepencollege. Meer zelfs, er is een charter tussen de westhoekburgemeesters, waaruit blijkt dat men kleine en middelgrote windturbines niet zal tolereren op hun grondgebied.

De aangekaarte reden is dat ze esthetisch niet verantwoord zijn en verdere studieresultaten m.b.t het ecologisch rendement van deze kleinschalige windturbines gewenst zijn.Wie kan dit beleid nog volgen? De vraag en opmerking (C.D.&V. opvallend stil tijdens het debat van de windmolens in Kaaskerke) van collega Koen Bultinck was blijkbaar terecht op de vorige gemeenteraad.Mevrouw de burgemeester, tevens voorzitter van de raad van bestuur van infrax, weet als geen ander, dat elektriciteit voor een KMO en een landbouwbedrijf handenvol geld kost. Wat de studieresultaten betreft verwijs ik jullie graag naar de meetresultaten van het proefterrein Schoondijke in Nederland via “google”. Uit de meetresultaten blijkt dat zonnepanelen met de subsidie afgetrokken in de buurt ligt van de terugverdiendheid van kleine windmolens. Het charter zegt verder : “ Voor alle duidelijkheid, het gaat hier enkel en alleen om kleine windmolens, die niet op het publieke net worden aangesloten”. Dit impliceert, wanneer kleine- en middelgrote windmolens op het net worden aangesloten, deze wel in de Westhoek kunnen vergund worden.Idee2006 kan dit niet begrijpen. U, als voorzitter van de raad van bestuur van Infrax, beseft dat het netwerk eigenlijk niet zwaar meer genoeg is voor deze hernieuwbare energie. Dus zou men eigenlijk moeten toejuichen, dat particulieren, KMO’s en landbouwbedrijven zelf hun elektriciteit kunnen genereren met behulp van generatoren uit een kleine windmolen. De hamvraag is ook. Is het huidig voltallige schepencollege akkoord met dit charter, gezien het grote engagement en inzet van de sp.a voor windmolens? Wie kan dit beleid immers nog volgen? Het huidig schepencollege heeft gunstig advies voor het installeren van vier grote windmolens langs de spoorweg waar de ringweg eigenlijk moest passeren, in het zwaar beproefde Kaaskerke.

Samengevat : Dit beleid blaast warm en koud tegelijk. Het is nog maar eens het levende bewijs, dat deze coalitie geen visie heeft. Ik heb ook eens mijn lichtje opgestoken bij de POM (=de provinciale ontwikkelingsmaatschappij). Op 22 juni ll is er een infoavond in Brugge doorgegaan, onder impuls van de Provincie West-Vlaanderen. Normaliter moeten de provincieraadsleden daarvan op de hoogte zijn.Daar heeft men de omzendbrief en de steunmaatregelen toegelicht. De steunmaatregelen bevatten het volgende :Voor KMO en GO ( grote ondernemingen).

- Ecologiepremie.

De steun bedraagt 40% van de meerkost voor de KMO’s en 20 % voor GO

- Verhoogde investeringsaftrek van 15,5 procent op belastbare winst

- Groenestroomcertificaten.

Ook voor de windmolens, die niet op het netwerk worden aangesloten. Er is momenteel nog een verschil met zonneenergie, maar het groeit stilaan naar elkaar toe.Voor landbouwbedrijven :

- VLIF-steun van 30 procent

- Eveneens verhoogde investeringsaftrek van 15,5 procent op belastbare winst

- En groene stroomcertificaten idem aan deze van KMO’s en GO’s

Dit pakket steunmaatregelen loont de moeite. Bovendien voorziet men momenteel een demonstratiesteun innovatieve technologieën(=nieuwe technieken) van 35 procent. Bijgevolg zou dit beleid het installeren van kleine en middelgrote windmolens moeten stimuleren. Ik wil jullie ook meegeven, dat de volgende infovergadering op 8 oktober doorgaat in Wingene. Een aanrader misschien!