Gemeenteraad 31/08/2015

Punt 5: wegmarkeringen - Katleen Winne

In de uitgebreide raming ontbreken nog enkele zebrapaden?
Punt 74-tot77 Wat met het zebrapad thv GB Jacquesstraat thv de Ijzerlaan ? Deze is niet in de raming opgenomen… Evenals het zebrapad thv Ijzerdijk - Kaaskerkestraat, Vaartstraat -Ijzerlaan
Er wordt niet gekozen voor de fluoriserende belijning…in kader van de uitgedoofde verlichting komt het de zichtbaarheid niet ten goede.
Graag uw commentaar,

Punt 7: Toetreding tot de divisie : Aanvullende diensten van Farys ( TMVW) - Marc Deprez

Idee2006 zal dit niet goedkeuren. Een watermaatschappij moet zich enkel ontfermen over drinkbaar water en als het schepencollege toch wenst af te zien van BTW, dan wat het autonoom gemeentebedrijf eventueel een uitweg.

Punt 10: Begraafplaats Woumen - Jan Van Acker

In verband met dit onderwerp wenst Idee2006 2 zaken op te merken
1. Verwijzend naar onze vroegere tussenkomst zouden we graag zien dat op een nieuwe begraafplaats naar een zeker uniformiteit gestreefd wordt. Omdat we in de dood allemaal gelijk zijn, pleiten we ervoor om, analoog aan de steentjes bij de urnengraven, ook hier een sereniteit in de grafzerken na te streven. Esthetisch zou dit alvast ook een grote meerwaarde zijn.
We zijn verheugd vast te stellen dat de schepen op deze voorstellen vanuit de gemeenteraad van april 2012 van Idee2006 is ingegaan.
2. In het dossier vinden we een raming van 2000 euro voor een houten kruis. Een houten kruis verwijst naar de Christelijke, katholieke godsdienst. Moeten we ons niet eens gaan bezinnen over het feit of religieuze symbolen nog op hun plaats staan op openbare plaatsen.
a. Enerzijds is slechts een fractie van de bevolking nog praktiserend katholiek en als gemeenteraad zijn wij toch verondersteld de gehele bevolking te vertegenwoordigen.
b. Anderzijds leert de recente geschiedenis ons tot welke gruweldaden religieus fanatisme kan leiden.
We denken dat een pluralistische maatschappij, die wij als verkozenen vertegenwoordigen, zich in deze beter neutraal opstelt en iedereen de vrijheid moet geven om al dan niet onder een kruis begraven te worden.

Punt 11: Toekennen van een toelage aan diverse verenigingen - Marc Deprez

Wat de vereniging voor paarden betreft, hebben wij reeds meermaals onze mening geventileerd. Wij vinden, dat het niet kan!
Wat de toelagen aan de bewonerplatforms betreft willen wij ons duidelijk standpunt nog eens herhalen. Wij willen ook nog nogmaals uitdrukkelijk beklemtonen, dat wij niets tegen een bewonersplatform, enz,… hebben integendeel! Het behelst immers vrijwilligerswerk. Wij hebben uit bepaalde hoek een uppercut gekregen, maar wij blijven zeker niet in de touwen hangen en we gaan de handdoek niet in de ring gooien. De vele vrijwilligers moeten worden gerespecteerd, onder welke noemer zij ook mogen fungeren. Is dit een vereniging, club, groep, fonds, platform,…What’s in a name. De vrijwilligers zijn de hoeksteen van de maatschappij en willen een sociaal doel na streven en bereiken. En we moeten eerlijkheidshalve toegeven, dat het subsidiereglement voor de verenigingen via de culturele raad op vandaag niet zo slecht is en in crescendo gaat. Maar wij willen, dat iedere vereniging met de gelijke wapens kan strijden. Het kan niet, dat het schepencollege zomaar uit de losse pols subsidies hanteert. Wij zijn er ook van overtuigd, dat bijvoorbeeld een bewonersplatform van Woumen, Pervijze zeker meer subsidies zouden kunnen genereren, door toedoen van het bestaande subsidiereglement via de culturele raad en iedere vereniging, platform, what’s in a name op dezelfde leest wordt geschoeid. Laat dit ook duidelijk zijn en het stemt tot reflectie, want op vandaag worden deze platforms benadeeld bij het voorliggend ontwerp.

Bijgevoegd punt: metalen bakken op de wegen - Marc Deprez

Heel wat metalen bakken, inherent met versmallingen bevinden zich op het Diksmuids wegennet, zoals in de Korte Wildestraat Vladslo, Kruiskalsijdestraat Leke, Lettenburg-, Lampernissestraat Oostkerke-Lampernisse . De voornemens zijn wellicht goed in het kader om de veiligheid te optimaliseren. Maar er is ook een andere kant van de medaille. Deze wegversmallingen zijn veelal nefast voor de doorgang van landbouwvoertuigen, vrachtwagens,… en bovendien vragen wij ons af als deze metalen bakken de verkeersveiligheid in alle opzichten de veiligheid garandeert. Nu, deze meerderheid heeft beslist om de openbare verlichting te doven tijdens de nacht, maar de repercussie naar zichtbaarheid toe bij deze bakken is niet te onderschatten voor de weggebruiker tijdens de duisternis.
Ik heb ook met lede ogen moeten aanzien, dat bepaalde snelheidsduivels deze bakken met grote snelheid trotseren met bijkomende gevaren.
Idee2006 oppert de idee om deze bakken te vervangen door snelheidsmeters, flitspalen, snelheidscontroles op geregelde tijdstippen. Wij vragen hierbij ook bij de aanpassing van de IJzerdijk om de doorgang van alle voertuigen te voorzien. Voor landbouwvoertuigen is op vandaag via de Europese regelgeving een toegestane breedte van 4 m.
En tot slot, willen wij ook nog de burgemeester verwittigen. Indien er een fataal ongeval met jammerlijk en helaas een dodelijke afloop gebeurt vanuit het oogpunt van deze metalen bakken, zou ik niet graag in uw schoenen staan. Een verwittigd man in dit geval een vrouw is er twee waard