Gemeenteraad 31/10/2011

Punt 2: Kerkfabrieken

We kunnen hier enkel nogmaals aan de schepen vragen wanneer het ogenblik komt dat alle fracties zullen uitgenodigd worden op een bijeenkomst van de overkoepelende raad voor een verdere beleidsbepaling terzake.

Punt 4: Technische dienst
 • Wegen en waterlopen- Onderhoudswerken aan landbouwwegen dienstjaar 2011-2012

Een van de volgende punten is de budgetwijzigingen. Daarin vinden wij dat het budget voor de het vernieuwen van de landbouwwegen met 300.000 euro wordt gereduceerd.

Voor 2012 wordt er dus 763.335,44 euro voorzien. Wellicht hebben de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 daar wel iets mee te maken.

Punt 7: Technische dienst-Gebouwendienst-Leveren van een containercombinatie voor leiderslokaal en berging KSA en speelpleinwerking

In de gemeenteraad van 26 oktober 2009 : onder punt 7 : jeugdheem Zonnestraal-verwarming De Torre (meerwerken) heeft Idee2006 dan reeds gevraagd welke maatregelen er zouden worden getroffen, daar de dakconstructie van de containers uit asbestplaten bestaat. We zijn nu 2 jaar later. Wij vinden het onverantwoord, dat er nu pas wordt gereageerd. Asbest is zeer giftig en kankerverwekkend. Bij het ravotten kunnen de kinderen in aanraking komen met deze platen. Wie kruipt er als kind niet eens op een dak!

Wij suggereren deze containers onmiddellijk te verwijderen en de ontmoetingsruimte (vooraan) voorlopig en in afwachting van de nieuwe containers te laten fungeren als leiderslokaal voor de KSA. Het gaat immers over volksgezondheid en daar neem je geen risico’s mee.

Kostprijs 175.000 euro voor een leiderslokaal en bergruimte lijkt ons op het eerste gezicht redelijk hoog in vergelijking met het nieuwe chiroheem voor de chiro Klimop Keiem, waarbij de kostprijs voor de Stad 185.000 euro zou bedragen.

Punt 8: Toekennen van toelage aan verenigingen

Tot voor kort leek het of iedereen het erover eens was dat dergelijk toelagen buiten de normale subsidies die aan verenigingen toegekend worden op basis van criteria die met veel moeite en overleg bepaald zijn, ongepast waren. We zijn daar dan ook een aantal jaren consequent in geweest. We hebben helemaal niets tegen subsidies aan verenigingen maar laat iedereen gelijk zijn voor de wet en laat iedereen ze aanvragen via de kanalen die daar zijn. Deze vorm van toelagen toekennen zet de deur wagenwijd open voor vriendjespolitiek en onrechtvaardigheden.

Trouwens:

 • 300 euro voor de dorpsraad? Hebben we niet vernomen dat de dorpsraad ter ziele is gegaan en het bestuur met de laatste centen uit de kas gebruikt heeft voor een
  afscheidsdiner?
 • 500 euro voor die veldloop, die hier enkel een doortocht heeft? Niet echt fair tegenover andere verenigingen die moeten betalen voor gebruik van allerlei diensten
 • En 15 euro voor een scholenveldloop? Waarmee zijn we eigenlijk bezig?
Punt 10: Budget-Budgetwijzigingen 3 en 4 dienstjaar 2011 : Gewone- en buitengewone dienst

De voorziene investeringen dalen met liefst 6.347.073 euro. De aanleg van nieuwe fietspaden wordt verschoven naar 2012. Dit omvat reeds een bedrag van 1.656.036 euro

Vervolgens worden de wegeniswerken gereduceerd voor een totaal bedrag van 1.521.000 euro. Nogmaals de verkiezingen in 2012 zijn daar wellicht niet vreemd aan.

Nog dit! Er is reeds heel wat inkt gevloeid over Dexia. Ook Idee2006 had gewaarschuwd voor het débacle ivm de kapitaalsverhoging van 578.000 euro. Stad Diksmuide heeft een termijnrekening en
kent pieken van 10 miljoen euro aan ontvangsten belastingen, enz.

Idee2006 suggereert het risico te spreiden, gezien de onheilspellende berichten over de banken ( zie de Standaard weekend 21 oktober). Een maximumbedrag van 1 miljoen euro per bank. Vandaag de dag gaat het niet meer, over wie geeft het meeste interest, maar welke bank houdt het minste risico in. Vandaar vragen wij verschillende banken te polsen en hun ratings te checken. Voor Diksmuide impliceert dit een tiental banken.

Bijgevoegd punt: Stand van zaken regularisatie en uitbreiding voetbalterrein SP Keiem

In de gemeenteraad van 20 december 2010 hebben wij het decreet van 11 april 2008 aangekaart, waarbij de mogelijkheid werd gecreëerd om het huidig voetbalveld te regulariseren en uit te breiden met een tweede voetbalterrein voor voetbalclub SP Keiem. Meer dan noodzakelijk voor deze florende jeugdwerking. Bijna 200 kinderen kunnen hun ding doen.

De provincie wil deze weg van het decreet van 11 april 2008 inslaan. Uiteraard juicht Idee2006 dit toe en zorgt vanuit dit oogpunt voor een solide oplossing. Enkel het kruispunt Tervaetestraat-Oostendestraat moet worden aangepakt om de verkeersveiligheid te garanderen en te optimaliseren. Maar dit kan weinig problemen vormen, daar de hoffelijke Vlaamse minister Hilde Crevits voor mobiliteit op een boogscheut woont en partijgenoot is van de schepen.

Ik zie in de budgetwijziging dat het bedrag voor de opmaak van een rup voor Sp. Keiem van 50.000 euro naar 20.000 euro wordt gereduceerd. We zijn dus bijna een jaar later. Er is reeds heel wat tijd verloren gegaan, mede door de onmogelijke aanvraag voor uitbreiding van een terrein in landbouwzone.

Graag een stand van zaken aub.

Mondelinge vraag: Vraag voor deontologische code voor alle gemeenteraads- en ocmw raadsleden

In 2007 uitte de toenmalige Diksmuidse oppositiepartij C.D.&V bakken kritiek met de nieuwe lay-out van Diksmuide-info. Het ging dan vooral over de foto’s van het schepencollege dat een doorn in het oog was voor de C.D.&V.

Uiteraard is het tij volledig gekeerd en is deze kritiek niet meer van doen, daar de C.D.&V opnieuw deel uitmaakt van de meerderheid. Maar het kan toch een brug te ver gaan.

In het huiskrantje van Yserheem ’t schemerlicht editie oktober 2011, weliswaar betaald met geld van de belastingsbetaler, behartigt de schepen van sociale zaken het voorwoord ipv de directeur. Het voorwoord barst uit zijn voegen en doet de wenkbrauwen fronsen.

Allerlei decadente verwijten naar de oppositie toe, zijn schering en inslag. Dit is een politiek pamflet met spierballentaal. Het is ook heel bizar, dat de oppositieraadsleden het huiskrantje niet meer krijgen sinds de schepen voor sociale zaken het voorwoord schrijft. Dit kan voor Idee2006 deontologisch niet worden getolereerd, daar dergelijke huiskrant de objectiviteit en de neutraliteit moet garanderen. Vervolgens is het de taak niet van een schepen om zich te ontfermen over het voorwoord. Er zijn genoeg mensen binnen de gemeentelijke- en ocmw diensten, die een voorwoord in hun mars hebben.

 1. Is het college van burgemeester en schepenen op de hoogte van dit voorwoord? Indien ja, zijn zij mee verantwoordelijk.
 2. Hierbij vraagt Idee2006 een opmaak van een deontologische code voor alle gemeente- en ocmw raadsleden om dergelijke gevallen in de toekomst te vermijden en bij te sturen. Trouwens het
  is niet de eerste maal dat de schepen voor sociale zaken allerlei criteria hanteert om de oppositie zwart te maken. Denken wij maar aan…
Mondelinge vraag: In welke mate tellen Diksmuidse inwoners mee bij openbare aanbestedingen?

Als politiekers zijn we geacht de belangen van onze stadsgenoten te verdedigen. Politiek is afgeleid van het Griekse woord “polis” wat stad betekent, en politiekers zijn dus die mensen die de stad en zijn bewoners moeten leiden.

Wat is de argumentatie van het OCMW om de levering van medicatie aan het WZC IJzerheem voortaan te laten gebeuren door een Brusselse apotheker? We weten dat de beslissing unaniem genomen is en dat onze afgevaardigden na enkele kritische vragen gezwicht zijn voor de zogenaamde financiële aantrekkelijkheid.

Hier afgebroken door de voorzitter van de gemeenteraad Mevr. Mieke Vanrobaeys, voorzitter van de GR en schoondochter van OCMW voorzitter Bailleul.

In de pers konden we bij monde van een Spa OCMW raadslid in een met taalfouten gezegend artikel lezen dat het Diksmuids OCMW de medicatie voortaan zal laten leveren door het bedrijf Patrona. Hierdoor zou de medicatie fors goedkoper worden, zo luidt de persmededeling. Bijkomend argument zou ook een tijdswinst en opleiding voor het personeel zijn.

En last but not least krijgt het OCMW zelf een bonus van 10 % van het factuurbedrag.

We twijfelen niet aan de kwaliteit van het bedrijf dat zowat de supermarkt van de apothekers is in België zoals het op hun website is te lezen, maar we hebben toch ernstige vragen bij deze evolutie.

 • We hebben grote twijfels over de correctheid van de gevolgde procedure i.v.m. de toekenning van het contract. Zo zou de allerbelangrijkste parameter het kortingspercentage zijn en zou trouwens het gehele “examen” om het zo te noemen opgesteld zijn door Patrona. Volgens Diksmuidse apothekers zou er helemaal geen sprake zijn van een eerlijke procedure.
 • We stellen ons bovendien vragen naar der wettelijkheid van de return naar het OCMW van een percentage van de farmaceutische kosten. Volgens juridische experten is dit onwettelijk en volgens ons strookt dit alvast niet met de beroepsethiek.
 • en ten derde vinden we de toewijzing aan een extern, vreemd bedrijf een heel verkeerd signaal naar de bevolking. Omwille van een eventueel klein financieel voordeel de zorgverstrekkers uit de eigen gemeenschap afwijzen, vinden wij misplaatst. Bij ons weten heeft de OCMW voorzitter zich steeds opgeworpen als een voorvechter van de eerstelijnsgezondheidszorg. De locale apothekers, die daar toch een wezenlijk onderdeel van vormen, nu desavoueren, lijkt ons. Van een coalitie CD&V en S.Pa, politieke partijen die de waarden van gezin en gemeenschap (politiekers onder de mensen” weet je wel) hoog in het vaandeldragen, toch in woorden, vinden we dit een moeilijk te begrijpen stap.. Binnenkort kan iedere lokale handelaar wel zijn deuren sluiten want er zal altijd wel een superhandelaar zijn of een multinational die betere condities kan geven en hier en daar een procentje toevallig in de één of andere pocket kan doen belanden. Of is dit misschien de toekomstige maatschappij waar Spa en CD&V voor staan?