Gemeenteraad 31/10/2016

Punt 21: Politie-politieverordening – Reglement op fuiven en evenementen - Marc Deprez

Idee2006 gaat deze “aangepaste eerste versie” van het reglement op fuiven en evenementen goedkeuren.
Wij willen wel beklemtonen, dat deze versie geen wondermiddel zal zijn. Maar het is een heel goede aanzet met dank aan de medewerkers
In alle bescheidenheid gezegd, sta ik reeds meer dan 18 jaar op terrein wat fuiven en evenementen betreft, door toedoen van fuiven evenementen in mijn loods. Denken wij maar aan de vele evenementen tvv het kinderkankerfonds en fuiven voor de jeugdverenigingen zoals een Chiro en K.L.J. die op vandaag nog doorgaan in mijn loods.
Nu, in een bepaald artikel, weliswaar totaal uit zijn context gehaald en dat de waarheid zwaar geweld aandoet, van een gerenommeerde krant lees ik het volgende citaat van onze burgemeester : “ jongeren drinken vooraf, vooraleer zij naar een fuif afzakken “. De burgemeester heeft jammer genoeg gelijk! En tot overmaat van ramp, willen bepaalde individuen dan maar al te graag de organisatoren van fuiven, evenementen met alle zonden van Israël overladen. Sensatie ten koste van alles verkoopt blijkbaar. En waarom een bepaalde fuif viseren en niet bv niet een kerstmarkt,…Joost zal het weten! Dit is maar al te goedkoop en ruikt bij sommigen naar profilering op de hoofden van jongeren en dit kunnen wij zeker niet tolereren. Maar je gaat het probleem niet oplossen met een drooglegging, sluitingsuren,…. Het probleem zal zich enkel verplaatsen. Er is geen sociale controle meer. Vroeger gingen de meeste fuifgangers eerst op café, maar nu grijpt men naar andere middelen, door toedoen van hamsteren van sterke dranken de dagen vooraf door een meerderjarige. Men gaat dan deze sterke dranken verorberen op plaatsen, waar men niet kan gezien worden met alle nefaste gevolgen vandien. Mijn grote bekommernis is dat op vandaag bepaalde fuiven op het grondgebied van Diksmuide met meer dan 1000 fuifgangers gereduceerd worden naar 300 tot 400 fuifgangers. Wat zou de oorzaak kunnen zijn? Waar zijn die ander 600? Het stemt alleszins tot reflectie.
Ik heb ook de infoavond bijgewoond van de zogenaamde problematiek rond fuiven en evenementen. En daaruit bleek, dat het scholierenfestival “Sunbeam” ook minder soelaas biedt. Er werd ons immers op deze infoavond meegegeven, dat het scholierenfestival maar in de late namiddag start, maar dat de examens reeds ten einde zijn om 10 u. De dienst 100 moet reeds uitrukken om 12u, richting park en omgeving, dixit een ambulancier. ‘De geschiedenis herhaalt zich’. Hierbij doet Idee2006 een warme oproep om Sunbeam reeds te laten aanvatten om 10u30, zoals voorheen( 2004 tot en met 2006) met een hoofdact. Dit was trouwens ook het geval, wanneer ik bevoegd mandataris was. Investeren is hier de boodschap!

Katleen Winne

Dit reglement werd ontwikkeld en uitgewerkt in samenwerking met het DOP. Het krijgt dus alvast onze goedkeuring. Het is en blijft een oefening om jongeren jong te laten zijn, te laten fuiven en de nodige veiligheidsmaatregelen in acht te nemen. Het stopt echter niet met het reglement, zal de opvolging navenant zijn ? Ik stelde de vraag op 24/2/2014 en hernam deze op 24/3/2014 naar aanleiding van de Vlarem geluidsnormen op fuiven. Toen was de nodige apparatuur voor handen maar er was geen bevoegd ambtenaar om de nodige vaststellingen te doen.
Is dit nu al in orde ? Zo ja, worden deze testen dan steekproefmatig uitgevoerd ? Of bij klachten ? Moet deze persoon dan altijd beschikbaar zijn ? Of wordt deze taak verdeeld ?

Punt 23: werken GB Jacquesstraat - Katleen Winne

Wat betreft de overnameovereenkomst van Infrax naar Aquafin is dit voor ons OK, alhoewel ik niet weet waarom. Als het allemaal maar zo spoedig mogelijk in orde komt. Hopelijk zijn er straks geen overnameovereenkomsten nodig voor handelszaken. De werken hebben een grote impact. De werkers doen goed voort. Maar de conjunctie van alle werken en lokalisaties zorgen wel voor dysfunctie van het handelscentrum. Het is ook bijzonder jammer dat de werken nu stil liggen vanwege het bouwverlof. Iedereen heeft recht op verlof. Zoals iedereen recht heeft op arbeid. Als zelfstandige is ons verlofstelsel anders… We willen zo snel mogelijk op een normale manier kunnen verder werken. Het weer is nu uitstekend, laten we hopen dat er dan niet gedwongen verlof dient genomen te worden voor weerverlet.
Verder heb ik nog de opmerking wat jullie zouden doen als er brand uitbreekt of er een dringende medische interventie noodzakelijk is. Alles in 1 keer openbreken, voor- en achterzijde, begin en einde, zijn alvast organisaties die wij als burger niet zouden mogen/willen doen.

Punt 26: Het recyclagepark - Katleen Winne

Het is alvast een mooiere naam. We gaan akkoord met het principe van’ de vervuiler betaalt’ en wensen ook recyclage aan te moedigen.
Ik vraag me wel af wat voor een zin het nu eigenlijk heeft aan ieder een provisie te geven van 12 euro. Voor het niet betalend deel is dit niet nodig, voor het betalende deel maakt het niet uit, daar betaal je sowieso. Ik zou wel eens willen weten hoeveel van deze provisie daadwerkelijk aangesproken wordt. Dit lijkt mij een schijndotatie.

Punt 27: Bethoostersche broeken - Katleen Winne

Het is alvast een mooi gebied. In kader hiervan , zeker op de rand van dit waardevol natuurgebied zou ik graag de stand van zaken kennen voor de ontwikkeling van het fietspad tussen Esen en Diksmuide. Vorig jaar haalden we dit reeds aan. Hoever staat dit nu ? De Esenweg is een gevaarlijke weg om te fietsen.

Punt 28: Toekennen van toelage aan diverse verenigingen - Marc Deprez

Idee2006 zal deze toelagen voor de “ zomerse vrijdagen” goedkeuren. Het is zeker een heel goed initiatief. Maar we blijven op onze honger zitten wat betreft de dorpen. De discrepantie is naar onze bescheiden mening te groot.

Katleen Winne

Vanwaar het verschil in de dotaties?

Mondelinge vraag aan schepen Vanlerberghe verantwoordelijk over cover oktobernummer van Diksmuide info Jan Van Acker
Op woensdag 12 oktober heeft het DOP een info avond verzorgd in verband met “Uitgaan in Diksmuide”. Daar was een 80 tal geïnteresseerde ouders, leerkrachten en kinderen aanwezig. In de voorbereiding van die avond, waarbij enkele mensen hier ook bij aanwezig waren was gevraagd en min of meer toegezegd dat de affiche voor deze avond de voorpagina van Info Diksmuide zou krijgen.
Groot was dan ook mijn verbazing dat niet de uitgaande jeugd maar wel enkele hondjes de voorpagina kregen. De voorpagina werd nl ingenomen door de uitnodiging voor de opening van een hondenloopweide waar drie man en een paardenkop op aanwezig was. Mijn vraag is nu: hebben de honden in Diksmuide voorrang op de uitgaande jeugd of spelen hier andere motieven mee?

Katleen Winne

Ik vind het jammer dat de foto zelfs niet in Diksmuide genomen werd.

Mondelinge vraag: Begraafplaats Keiem - Marc Deprez

In eerste instantie wil ik de schepen voor begraafplaatsen danken, dat hij gezorgd voor de betegeling ter hoogte van de tweede urnenmuur.
Maar er zijn op het kerkhof van Keiem in de Streuvelstraat WC’s voorzien. Waarom worden deze WC’s niet openbaar gemaakt tijdens de week van Allerheiligen, Allerzielen.? Op de meeste Kerkhoven van het grondgebied Diksmuide bevindt zich in de nabije omgeving van het Kerkhof een horecazaak, waarbij zich men naar het toilet kan begeven, maar dit is echter niet het geval voor Keiem.
Wil het schepencollege, dit euvel verhelpen?
Bovendien zou ik vragen om de bomen wat meer te snoeien. Het is nu herfst en heel wat zerken, urnenplaatsen hebben te leiden door vallende bladeren. Immers niet iedereen kan alle dagen komen om de vallende bladeren te verwijderen. Dank voor jullie begrip.