Het vertrouwen is compleet zoek

Persnota 22/08/2017

Diksmuide, 21/08/2017

IDEE 2006 vindt dat het stadsbestuur de burger volledig om de tuin leidt en verkeerd informeert.

Het is wellicht een unicum in Vlaanderen: twee keer wordt een referendum geweigerd. Nadat er eerst een referendum werd geweigerd door een vermeende tekort van vijf handtekeningen, worden nu vormfouten ingeroepen om de meer dan 3.500 handtekeningen naast zich neer te leggen.

Het stadsbestuur had intern overleg met Idee 2006 om een compromis te zoeken, maar zover kwam het niet. “We hadden duidelijke afspraken gemaakt, die elk aan hun achterban konden voorleggen en waarin in feite een compromis tot stand was gekomen betreffende de extra parkeerplaatsen in het centrum. Het was dan ook een verrassing toen bleek, dat de meerderheid een persconferentie hield en daarbij het advies van Binnenlands bestuur aanhaalde, om het referendum niet door te laten gaan. Wat wij bijzonder erg vinden is, is dat deze meerderheid liegt omtrent onze samenkomst en deze ten stelligste ontkent, terwijl er zoveel getuigen zijn. Nog erger is dat het advies van binnenlands bestuur wordt misbruikt en volledig in het voordeel van deze meerderheid wordt gebruikt, terwijl het andersom is. In het advies wordt weergegeven dat het stadsbestuur het verzoekschrift spontaan moet overhandigen, zoals bij de eerste aanvraag wel gebeurde. Ook heeft het Schepencollege verzuimd om over te gaan tot het tellen van de handtekeningen. Een sluwe zet, die ervoor heeft gezorgd dat de deadline was verstreken om de organisatie van het referendum op de agenda van de eerstkomende gemeenteraad te plaatsen, de laatste gemeenteraad waarin over een referendum kon beslist worden. In het advies staat zwart op wit dat het de gemeenteraad volledig vrij staat om een referendum te organiseren, ook al zijn er vermeende vormfouten. Dit alles wordt echter angstvallig verborgen voor de bevolking. De democratie is ver te zoeken.”

“De meerderheid probeert de bevolking nu te sussen met de maatregelen, die werden genomen in het kader van de evaluatie van het parkeerbeleid. Hierbij vergeet men blijkbaar dat de tweede handtekeningenronde binnen drie weken meer dan 3.000 handtekeningen opleverde, terwijl de eerste ronde meer dan een half jaar in beslag nam. De ondertussen genomen maatregelen worden dus duidelijk niet gesmaakt door de bevolking.”

“Het dossier van de Boterhalle, het meest bepalende centrumproject voor de komende decennia, wordt in de achterkamer bedisseld. Hier is de inspraak van de bevolking blijkbaar niet nodig. Nochtans zou het raadzaam zijn, om de bevolking te polsen, of een evenementenhal op deze locatie nog een meerwaarde biedt, of dat er eerder naar kern versterkende ontwikkeling moet gezocht worden. Deze meerderheid wil kost wat kost alles in een beslissende plooi leggen tegen de verkiezingen, terwijl der helemaal geen steun meer is voor dit beleid. Het aanvragen van een stedenbouwkundig attest voor publieke parking op deze site wordt halsstarrig geweigerd onder het mom dat onroerend erfgoed het nooit zal goedkeuren, terwijl deze instantie duidelijk meegeeft dat het de bevolking is die daarover moet beslissen.”

“Het stadsbestuur is de pedalen kwijt. Het is duidelijk dat hun politiek van pleisters op een wonde, niet werkt. Wij hebben alvast in deze coalitie elk vertrouwen verloren. We krijgen niet meer de kans om de wil van onze bevolking in te willigen via het referendum. Idee 2006 maakt de belofte dat de rechtstreekse democratie zal zegevieren via referenda bij belangrijke thema’s na de verkiezingen. Idee 2006 wil van de volgende gemeenteraadsverkiezingen het eerste echte referendum maken. Deze datum kan het stadsbestuur niet annuleren. Die zekerheid is er alvast wel…”

Namens Idee 2006 fractie
Jan Van Acker, Marc Deprez, Katleen Winne, Geert Debaillie, Serge Vermander en Claude Vindevogel