Idee2006 wil Diksmuide een stem geven

Ook al heeft de Diksmuidse bestuursploeg van CD&V en SP.a-open maar een krappe meerderheid, toch voert zij een beleid waarbij ze weinig inspraak duldt.  Dat stelt oppositiepartij Idee2006 niet alleen vast tijdens de gemeenteraden maar ook bij de man en de vrouw in de straat.  Zo blijft het masterplan voor de stadskern voor veel beroering zorgen, toch wil het stadsbestuur zijn plannen onverstoorbaar doordrukken.  Weliswaar worden de plannen wel hier en daar wat bijgeschaafd, de grote lijnen blijven vooralsnog behouden.  Eenzelfde verhaal in het dossier van de kleine windmolens, ook daar houdt het stadsbestuur vast aan haar eigen gelijk.  Daarom wil Idee2006 de Diksmuideling nu een stem geven via een referendum.  Het is voor Idee2006 immers noodzakelijk dat men ook weet wat er in een gemeenschap leeft.  En daar kunnen gestuurde participatiemomenten, zoals die gebruikt werden in het marktdossier, geen antwoord bieden.  Voor Idee2006 zijn die pseudo-participatiemomenten immers niets meer dan een mooie verpakking voor een inhoud die reeds lang vast lag.

Voor Katleen Winne van Idee2006 houdt Diksmuide bij zijn hertekening van de parkeermogelijkheden geen rekening met de noden van grote delen van de bevolking.  Handelaars, senioren, jonge gezinnen en mindervaliden hebben voor haar geen boodschap aan snel roterende parkeerplaatsen waar men slechts één uur mag blijven staan.  Voor haar is Diksmuides parkeerplan dan ook niet gedragen door grote delen van de bevolking.  Toch wil de huidige meerderheid, die slechts een kleine meerderheid van de Diksmuidelingen vertegenwoordigt, haar plannen doordrukken zonder rekening te houden met alternatieve parkeermogelijkheden.  Randparkings als deze van de Beerstblotestraat kunnen immers bezwaarlijk als waardevol alternatief omschreven worden, deze parking zal immers binnen de korte keren ingenomen worden door de bewoners van de nieuwe appartementsgebouwen die ernaast zullen verrijzen.  Voor Katleen Winne biedt de Boterhalle daarentegen wel mogelijkheden.  Een gelijkvloerse evenementenhal met daarboven twee parkeerplatformen van telkens een 70-tal voertuigen kan een goedkopere oplossing bieden dan een ondergrondse marktparking.  Daarenboven kunnen ook fuivende jongeren er hun wagen achter laten.  Hoopvol is alvast dat het stadsbestuur nu reeds een ondergrondse parking voor de Boterhalle-site in het vooruitzicht wil stellen, zij het dat het hier nog om private parkeerplaatsen gaat.
Daarenboven moet de ontsluiting van deze site niet gebeuren via de door onteigeningen verbrede Konijnestraat.  Beter ware gebruik te maken van een deel van de Belfuistuin die de eigenaar-bankier wenst te verkopen.  Deze geeft daarenboven aansluiting op een veel bredere uitweg aan de Maria Doolaeghestraat.  Met de huidige visie via een verbrede Konijnestraat dreigt Diksmuide voor Idee2006-voorzitter Claude Vindevogel een tweede mislukte Schipstraat te krijgen.
Tenslotte moet Diksmuide toch ook durven nadenken over een betalend parkeren in de binnenstad om de parkeerdruk te verlagen.

Eenzelfde verhaal in het dossier van de kleine windmolens.  Diksmuide is samen met De Haan het meest ideale gebied voor de inplanting van deze molens, zo hebben studies uitgewezen.  Voor pleitbezorger Marc Deprez van Idee2006 leeft ook dit dossier bij de bevolking maar blijft ook hier het stadsbestuur willens nillens doof.   Idee2006 ziet mogelijkheden in een beperkt aantal gebieden maar uiteraard niet in eenieders achtertuin.  Voor Idee2006 is het onbegrijpbaar dat ondanks het feit dat Diksmuide geselecteerd werd als pilootgemeente en landbouw- en milieuraad groen licht gaven, het schepencollege toch dwars blijft liggen.  Ook in dit dossier wil Idee2006 daarom Diksmuide een stem geven.

Voor Idee2006-fractieleider Jan Van Acker is de kiezer 1 x om de 6 jaar laten stemmen democratie op zijn smalst.  Deze representatieve democratie heeft een aanvulling nodig en daar kan een referendum voor zorgen.  Daarenboven moet een referendum bindend zijn, anders kan de burger zich bedrogen voelen en kan het verzuringsproces die nu reeds zorgt voor de kloof tussen de politiek en burger alleen maar verder gaan.  Referenda legitimeren daarenboven ook het handelen van de verkozenen des volks.
Daarom wil Idee2006 polsen bij de Diksmuidse bevolking naar haar bereidheid om een referendum af te dwingen.  Weet Idee2006 via sociale media, hun website, facebook-pagina, een huis-aan-huis-blad, mail of telefoon een duizendtal reacties te krijgen van Diksmuidelingen, dan willen ze gaan voor een heus referendum rond Diksmuides parkeerbeleid enerzijds en de inplanting van kleine windmolens anderzijds.  Hiervoor moet ze wel 2 maal 3.000 handtekeningen verzamelen.  Een reactie van de Diksmuideling kan daarenboven een duidelijk signaal zijn voor de bestuursmeerderheid om alsnog haar plannen, die ze nu holderdebolder wil doordrukken, bij te sturen.  Voor Idee2006 zal het zelfs na de gemeenteraad van 25 april, waar de goedkeuring van het masterplan zal gevraagd worden, nog niet te laat zijn. Als de Diksmuideling het wil tenminste.  Daarom wil ze dan ook de Diksmuideling deze kans geven. (DLD)

 

bron: eDiksmuide 08-04-2016